Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Program "Dobry start" dla dzieci przebywajcych w pieczy zastpczej oraz osb usamodzielnianych

Zamieszkujce na terenie Miasta Lublin rodziny zastpcze, dyrektorzy placwek opiekuczo-wychowawczych oraz osoby uczce si bdce osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej,mog skada od dnia 1 sierpnia 2018r. wniosek w wersji tradycyjnej (papierowej) o ustalenie prawa do wiadczenia dobry start w Miejskim Orodku Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Komu przysuguje wiadczenie dobry start?

wiadczenie dobry start w wysokoci 300 z przysuguje raz w roku w zwizku z rozpoczciem roku szkolnego:

 1. dzieciom przebywajcym w pieczy zastpczej,
 2. osobom pozostajcym w pieczy zastpczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej,
 3. osobom usamodzielnianym

w wieku:

 1. do ukoczenia 20. roku ycia,
 2. do ukoczenia 24. roku ycia - w przypadku osb uczcych si legitymujcych si orzeczeniem o niepenosprawnoci w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 3. do ukoczenia 20. roku ycia przed rozpoczciem roku szkolnego roku kalendarzowym, w ktrym osoba koczy 20 rok ycia,
 4. do ukoczenia 24. roku ycia przed rozpoczciem roku szkolnego roku kalendarzowym, w ktrym osoba koczy 24 rok ycia - w przypadku dzieci i osb uczcych si legitymujcych si orzeczeniem o niepenosprawnoci w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Pomoc przyznaje si osobom uczcym si w:

 1. szkole podstawowej,
 2. dotychczasowym gimnazjum,
 3. szkole ponadpodstawowej (czyli liceum/technikum/szkoa zawodowa),
 4. dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
 5. szkole artystycznej jeli realizowany jest obowizek szkolny,
 6. modzieowym orodku socjoterapii,
 7. specjalnym orodku wychowawczym,
 8. specjalnym orodku szkolno-wychowawczym,
 9. orodku rewalidacyjno-wychowawczym.

wiadczenie dobry start nie przysuguje

 1. uczniom szk policealnych,
 2. uczniom szk dla dorosych,
 3. studentom

oraz

 1. jeeli dziecko lub osoba uczca si, zostay umieszczone w domu pomocy spoecznej, schronisku dla nieletnich, zakadzie poprawczym, areszcie ledczym, zakadzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeeli instytucje te zapewniaj nieodpatnie pene utrzymanie,
 2. dzieciom uczszczajcym do przedszkola, w tym dzieciom realizujcym roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerwka) w szkole podstawowej, a take wprzedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Kto i gdzie skada wniosek?

 1. rodzic zastpczy skada wniosek w siedzibie Dziau ds. rodzinej pieczy zastpczej i asysty rodzinnej Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie mieszczcej si przy ul. Poniatowskiego 4 w Lublinie,
 2. dyrektor placwki opiekuczo-wychowawczej skada wniosek w siedzibie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Marii Koryznowej 2d,
 3. osoba usamodzielniana skada wniosek w siedzibie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Marii Koryznowej 2d.

W jakim terminie i w jakiej formie mona skada wnioski?

Wnioski mona skada w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada.

Wnioski zoone po terminie nie zostan rozpatrzone.

W jakiej formie bd rozpatrywane wnioski?

Przyznanie wiadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacj o przynaniu wiadczenia Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Lublinie ma obowizek przesania na wskazany przez wnioskodawc adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskae adresu poczty elektronicznej wnioskodawca moe odebra informacj o przyznaniu wiadczenia dobry start w siedzibie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Marii Koryznowej 2d (w przypadku rodzin zastpczych w siedzibie Sekcji ds. wiadcze dla rodzin zastpczych przy ul. Hutniczej 1a).

Odmowa przyznania wiadczenia dobry start oraz rozstrzygnicie w sprawie nienalenie pobranego wiadczenia dobry start wymagaj wydania decyzji.

Obowizujce akty prawne:

Do pobrania - formularze: