Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 10 grudnia 2018r.

Program "Dobry start" dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

Zamieszkujące na terenie Miasta Lublin rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mogą składać od dnia 1 sierpnia 2018r. wniosek w wersji tradycyjnej (papierowej) o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Komu przysługuje świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:

 1. dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej,
 2. osobom pozostającym w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. osobom usamodzielnianym

w wieku:

 1. do ukończenia 20. roku życia,
 2. do ukończenia 24. roku życia - w przypadku osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 3. do ukończenia 20. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego roku kalendarzowym, w którym osoba kończy 20 rok życia,
 4. do ukończenia 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego roku kalendarzowym, w którym osoba kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci i osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Pomoc przyznaje się osobom uczącym się w:

 1. szkole podstawowej,
 2. dotychczasowym gimnazjum,
 3. szkole ponadpodstawowej (czyli liceum/technikum/szkoła zawodowa),
 4. dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
 5. szkole artystycznej – jeśli realizowany jest obowiązek szkolny,
 6. młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 7. specjalnym ośrodku wychowawczym,
 8. specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 9. ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie dobry start nie przysługuje

 1. uczniom szkół policealnych,
 2. uczniom szkół dla dorosłych,
 3. studentom

oraz

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się, zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 2. dzieciom uczęszczającym do przedszkola, w tym dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Kto i gdzie składa wniosek?

 1. rodzic zastępczy składa wniosek w siedzibie Działu ds. rodzinej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie mieszczącej się przy ul. Poniatowskiego 4 w Lublinie,
 2. dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Marii Koryznowej 2d,
 3. osoba usamodzielniana składa wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Marii Koryznowej 2d.

W jakim terminie i w jakiej formie można składać wnioski?

Wnioski można składać w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

W jakiej formie będą rozpatrywane wnioski?

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informację o przynaniu świadczenia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie ma obowiązek przesłania na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia dobry start w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Marii Koryznowej 2d (w przypadku rodzin zastępczych w siedzibie Sekcji ds. świadczeń dla rodzin zastępczych przy ul. Hutniczej 1a).

Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Obowiązujące akty prawne:

Do pobrania - formularze: