Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Nabr wnioskw o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemcw

07.11.2018r.

Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w ramach prowadzonych dziaa przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym typu treningowego dla cudzoziemcw, ktrzy otrzymali status uchodcy, ochron uzupeniajc lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwizku z okolicznoci, o ktrej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

W zwizku z powyszym w dniach od 7 listopada 2018r. do 21 listopada 2018r. trwa nabr wnioskw o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych pooonych na terenie Lublina na okres od 1 stycznia 2019r.

Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym mona pobra z zacznika do niniejszego ogoszenia lub od pracownika socjalnego ds. pomocy cudzoziemcom z siedzib przy ul. Unii Lubelskiej 15, pok. 27 w Lublinie.

Jednoczenie informujemy, i zgodnie z art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2017r., poz. 1769 z pn. zm.) decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnie pomidzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy spoecznej prowadzcej mieszkanie chronione, a osob ubiegajc si o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

Uzgodnienia maj form pisemn i dotycz: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu wiadczonego wsparcia, odpatnoci osoby korzystajcej ze wsparcia, sposobu zgaszania planowanej nieobecnoci w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu wspierania osoby/rodziny.

pobierz wzr wniosku