Wsparcie na rzecz osób bezdomnych

W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącym prośby o udzielenie pomocy osobom bezdomnym, zwracamy się z prośbą o otoczenie szczególną opieką osób niesamodzielnych, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności związanych ze znalezieniem schronienia czy zabezpieczeniem elementarnych potrzeb życiowych.

Sytuacja osób bezdomnych, przebywających w schroniskach, noclegowniach, jak również miejscach niemieszkalnych, znajduje się w obszarze szczególnego zainteresowania oraz troski przedstawicieli służb społecznych. Na rzecz tej grupy osób prowadzone są skoordynowane działania, ukierunkowane na poprawę sytuacji życiowej oraz minimalizowanie występujących trudności.

W przypadku osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a jednocześnie nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez zakład opiekuńczo – leczniczy, czy inną jednostkę całodobowej opieki, istnieje możliwość skierowania do schroniska z usługami opiekuńczymi. Wsparcie osób bezdomnych, często samotnych i niesamodzielnych, ma szczególny wymiar w przypadku osób opuszczających szpitale i nadal wymagających pomocy w codziennej egzystencji, jak również funkcjonujących w przestrzeni publicznej i niezdolnych do samodzielnego życia z uwagi na stan zdrowia.

Niezmiernie ważna jest odpowiednia koordynacja działań i sprawne współdziałanie samorządów (ustawowo odpowiedzialnych za realizację niniejszego zadania) z placówkami opieki zdrowotnej oraz podmiotami udzielającymi schronienia osobom bezdomnym.

Wcześniejszy kontakt ze służbami społecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie i powiadamianie o terminie zakończenia hospitalizacji, umożliwi podjęcie niezwłocznych działań, zmierzających do rozpoznania sytuacji osobistej i rodzinnej osoby opuszczającej szpital, a także zabezpieczenia wsparcia adekwatnego do zdiagnozowanych potrzeb. W przypadku osób wymagających dalszej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, u których występuje ryzyko braku należytej opieki w dotychczasowym miejscu pobytu, Ośrodek dołoży wszelkich starań, aby skierować te osoby do placówki odpowiedniego typu, zapobiegając tym samym sytuacji przebywania w miejscu niedostosowanym do potrzeb przez kilka miesięcy lub nawet lat.

Współdziałanie wszystkich służb, tj. policji, straży miejskiej, pracowników pomocy społecznej oraz służby zdrowia, sprawna wymiana informacji, a także udział organizacji pozarządowych, osób prawnych, kościoła oraz wolontariuszy we wsparciu osób bezdomnych, będzie gwarantem skuteczności podejmowanych działań.

Zrozumienie problemu bezdomności jest przejawem troski oraz wrażliwości na sprawy osób, które z różnych powodów nie posiadają miejsca zamieszkania i niejednokrotnie są zepchnięte na margines życia społecznego.