Komunikat w sprawie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymają dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Dodatek jest przyznawany od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Zatem, aby uzyskać dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo–wychowawczych już od lipca 2019r., dyrektorzy placówek winni złożyć wnioski o dodatki najpóźniej do dnia 31 lipca 2019r. we właściwym, ze względu na miejsce położenia placówki, powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Wniosków o dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci przebywające w pieczy zastępczej nie składa się w formie elektronicznej.

Dyrektorzy placówek zobowiązani są przeznaczać przyznane dodatki w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Powyższe środki mogą być również akumulowane celem udzielenia dodatkowego wsparcia finansowego w procesie usamodzielniania się wychowanków placówek.