Komunikat dotyczący Modułu II Programu "Aktywny Samorząd"

Uprzejmie informujemy, że osoby ubiegające się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" mogą składać wnioski w Dziale ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, przy ul. Diamentowej 2, w pokoju 112,
na I piętrze, w następujących terminach:

  • od dnia 16 września 2019 r. w wersji papierowej,
  • od dnia 23 września 2019 r. w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl/),

w terminie do dnia 10 października 2019 r.

Załączniki wymagane do wniosku:

  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
  • Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.
    Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki.
    Wzór określony w załącznikach do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.
  • W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu
  • W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości)