Nowości w "Programie wyrównywania różnic między regionami III"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Środki te mają umożliwić m.in. zakup i montaż wind, a także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Wnioski można składać do w Oddziałach terenowych PFRON - w przypadku Miasta Lublin jest to Oddział Lubelski PFRON, ul. Władysława Kunickiego 59, 20-422 Lublin.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A "PWRMR III" w 2019 roku. Z dokumentem można zapoznać się na stronie:

(http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/obszar-a-programu/program-zasady-oraz-inne-zalaczniki/)

Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na dofinansowanie projektu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki z funduszu dostępności na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Warszawie.

Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez BGK. (https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/)

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl