30 rocznica przyjęcia Konwencji o prawach dziecka

Dnia 20 listopada 2019 roku obchodzimy 30 rocznicę przyjęcia Konwencji o prawach dziecka (Convention on the Rights of the Child).

Jest to najważniejszy, międzynarodowy dokument określający prawa dziecka. Został podpisany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. Obowiązuje w większości państw świata (liczba ratyfikacji wynosi 196).

Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka.

Katalog praw dziecka sformułowano kierując się następującymi zasadami:

  • dobra dziecka,
  • równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
  • poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),
  • pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).