Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 22 maja 2019r.

Informacja

Przewodniczcy Zespou Interdyscyplinarnego uprzejmie informuje i zaprasza na prelekcj organizowan przez Zesp Interdyscyplinarny, skierowan do przedstawicieli placwek ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin (lekarze, pielgniarki, poone), w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty.

Spotkanie dotyczy bdzie m. in. ustawowego obowizku wszczynania procedury Niebieskie Karty przez przedstawicieli placwek ochrony zdrowia, z chwil powzicia podejrzenia wystpowania przemocy w rodzinie, narzdzia jakim jest dla Sdu i Prokuratury procedura Niebieskiej Karty, sposobu wypeniania formularzy Niebieskiej Karty, wsppracy w ramach grup roboczych, a take koniecznoci zawiadamiania okrelonych sub o podejrzeniu przestpstwa.

Prelekcja odbdzie w dniu 27 czerwca (roda) o godz. 11.00 w Sali nr 401 Sdu Rejonowego Lublin - Zachd w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d.

Serdecznie zapraszamy.