Ochrona danych osobowych

Monitoring

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE.L. Nr 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn.zm.) - zwanego dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
(monitoring wizyjny)
Tożsamość administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Dane kontaktowe administratora adres: ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon: 081 466 53 00, email: centrum@mopr.lublin.eu
Inspoektor ochrony danych osobowych W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez:
  1. mail: inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu
  2. pisemnie na adres ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), w szczególności w oparciu o:
  • art. 22 ustawy z dnia 22 czerwca 1974 - Kodeks pracy;
  • przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • art. 3 ust. 1 pkt. a) i b) oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób mienia;
Monitoringiem wizyjnym objęte są:
  1. korytarz, sala obsługi oraz teren wokół budynku Wydziału świadczeń socjalnych (chodnik, parking) ul. Zemborzycka 88-92 Lublin;
  2. korytarz, kafejka internetowa, siłownia oraz teren wokół budynku Centrum Aktywności Środowiskowej (chodnik, parking) ul. A. Grygowej 4b Lublin.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) jednakże nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
Przekazywanie danych Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię i Wielką Brytanię).
Okres przechowywania danych Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres 12 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji, a następnie jest nadpisywany. Wskazany okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych (m.in. realizacja postępowań dowodowych) lub w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
Przysługuje prawa W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii art. 15 RODO;
  2. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Prawo wniesienia sprzeciwu Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
Prawo wniesienia skarki do urzędu ochrony danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Podanie danych Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Zautomatyzowanie i profilowanie danych Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.