Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
sprawozdanie ze strategii
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 21 lutego 2018r.

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2017r.

MODUŁ Terminy składania wniosków
MODUŁ II od dnia 06.03.2017r. - do dnia 30.03.2017r. » semestr letni
od dnia 01.09.2017r. - do dnia 10.10.2017r. » semestr zimowy
MODUŁ I od dnia 03.04.2017r. - do dnia 30.08.2017r.

Wnioski należy składać w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Zemborzyckiej 88-92 (w poniedziałki w godz. 10-17, a w pozostałe dni robocze 8-15). Mogą to być mieszkańcy miasta Lublin, którzy przebywają w nim z zamiarem stałego pobytu (tzn. Lublin jest ich ośrodkiem życia codziennego i są w nim skoncentrowane jego plany życiowe) mogą składać wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Wnioski rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od chwili złożenia. Dofinansowanie uzależnione jest od ilości posiadanych środków oraz od ilości punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej (w przypadku modułu I). Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej. Dofinansowanie uzależnione tu jest od ilości uzyskanych na ten cel środków.

MODUŁ I
Moduły Aktywnego Samorządu Max kwota dofinansowania Udział
własny
wnioskodawcy
Adresaci (warunki uczestnictwa)
OBSZAR A - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ
Zadanie 1
(pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu)
5 000 zł 15 %
 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu (R) (jeśli nie stanowi podstawy wydania orzeczenia, to powinna być konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym (N) lub całościowych zaburzeń organizmu (C) i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu
Przez posiadacza samochodu należy rozumieć właściciela lub współwłaściciela. W przypadku osób niepełnoletnich natomiast posiadaczem jest wnioskodawca.
Zadanie 2
(pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B - dofinansowanie lub refundacja)
 • 1 500 zł - koszty kursu i egzaminów
 • 600 zł - pozostałe koszty w przypadku kursu poza miejscem zamieszkania
25 %
 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu (R) (jeśli nie stanowi podstawy wydania orzeczenia, to powinna być konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym (N) lub całościowych zaburzeń organizmu (C) i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu
Poprzez koszty kursu i egzaminów należy rozumieć koszty związane z uczestnictwem w kursie, przeprowadzeniem egzaminów oraz jazd doszkalających
OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
Zadanie 1
(pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania)
 • osoby niewidome - 20 000 zł, w tym 12 000 zł na urządzenia brajlowskie
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia - 8 000 zł
 • osoby z dysfunkcją narządu kończyn górnych oraz pozostali adresaci - 5 000 zł
10%
 • znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Dysfunkcja obu kończyn górnych winna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o potwierdzonym wrodzonym braku lub amputacji obu kończyn górnych, co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)
Dysfunkcja narządu wzroku
 • oznacza przyczynę do wydania orzeczenia,
 • gdy wzrok nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu, to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub zwężeniu pola widzenia do 20 stopni,
 • w przypadku osób w wieku do 16 r.ż. to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub zwężeniu pola widzenia do 30 stopni
Zadanie 2
(dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania)
 • dla osoby głuchoniewidomej - 4000zł
 • dla pozostałych adresatów - 2000 zł
 • z możliwością zwiększenia o 100%, wyłącznie w sytuacji, gdy poziom dysfunkcji wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia
Nie wymagany Osoba, która uzyskała dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania w ramach Obszaru B zadania 1
(osoba głucha to osoba posiadająca ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim; osoba głuchoniewidoma to taka, u której na skutek równoczesnego ubytku wzroku i słuchu występują duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim)
OBSZAR C - LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ
Zadanie 2
(pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego - dofinansowanie lub refundacja)
2 000 zł Nie wymagany
 • znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności)
Zadanie 3
(pomoc w zakupie protezy kończyny po amputacji, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, na co najmniej III poziomie jakości)
 • w zakresie ręki - 9 000 zł,
 • przedramienia - 20 000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26 000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14 000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20 000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25 000 zł
 • z możliwością zwiększenia dofinansowania do protezy do poziomu IV dla zdolności do pracy wnioskodawcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii eksperta PFRON
10 %
 • stopnień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Zadanie 4
(pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy o co najmniej III poziomie jakości - dofinansowanie lub refundacja)
Do 30% kwot ww. 10 % Jw.
OBSZAR D - POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ
Dofinansowanie lub refundacja 200 zł miesięcznie, ale nie więcej jak 2 400 zł rocznie, za każde dziecko przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod opieką dziennego opiekuna, niani, klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego 15 %
 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka
MODUŁ II
Moduły Aktywnego Samorządu Max kwota dofinansowania Udział
własny
wnioskodawcy
Adresaci (warunki uczestnictwa)
POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
Dofinansowanie lub refundacja Dofinansowanie kosztów nauki dotyczących wynosi:
 • opłata za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy edukacji na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
  W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form edukacji, kwota dofinansowania opłaty za naukę może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnych kierunkach, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
  Zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęte przez Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii realizatora lub Oddziału PFRON.
Kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji chyba, że wnioskodawca:
 • ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji, jaka dotychczas nie była objęta dofinansowaniem,
 • jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji, wówczas zmniejszenie kwoty nie obowiązuje.
Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4000 zł,
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - nie więcej niż 1000 zł, może być zwiększony nie więcej niż o:
 • 700 zł w przypadku, które określa realizator programu:
  - problemy w poruszaniu się (I-N, R, O, S, II-N, R)
  - problemy w komunikowaniu się (I-L, O, N),
  - podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione lub przekwalifikowanie się osób zatrudnionych,
  - dochód (gospodarstwo jednoosobowe do 1500 zł, gospodarstwo wieloosobowe do 1000 zł),
  - średnia ocen z poprzedniego semestru powyżej 4,00,
  - niepełnosprawność sprzężona lub dwa orzeczenia,
  - podnoszenie kwalifikacji zawodowych (obecnie realizowana forma kształcenia jest wyższa od dotychczas ukończonych),
 • 500 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł w przypadku , gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
 • do 25 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku w ramach wszystkich form kształcenia, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok do 50 % kwoty wyliczonej,
 • do 50 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na drugim roku w ramach wszystkich form kształcenia,
 • do 75 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na trzecim roku w ramach wszystkich form kształcenia,
 • do 100 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na czwartym roku w ramach wszystkich form kształcenia,
Studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich otrzymują dodatek w maksymalnej kwocie na każdym etapie nauki.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu objętego uprzednio dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia.
Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/ półrocza objętego dofinansowaniem.
Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia, jeśli są one realizowane zgodnie z planem studiów.
0 % na pierwszym kierunku dla osób niezatrudnionych, 50 % na drugim i kolejnych kierunkach dla osób niezatrudnionych;

15 % na pierwszym kierunku dla osób zatrudnionych,

65 % na drugim i kolejnych kierunkach dla osób zatrudnionych

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza 583 zł (netto) na osobę
 • znaczny lub umiarkowany stopień, I lub II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
 • nauka w szkole wyższej, policealnej, kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi realizowana w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym i za pośrednictwem internetu).
W ramach Modułu II , osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać pomoc finansową wyłącznie wtedy, gdy spełniają łącznie dwa warunki:
 • uczestnicząc w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" lub w programie "Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" - posiadali znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • w trakcie uczestnictwa w programie, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - pierwszego semestru nauki.
W przypadku osób, które otworzyły tylko przewód a nie są uczestnikami studiów doktoranckich przysługuje tylko opłata za przeprowadzenie przewodu.

Półrocze/semestr oznacza okres nauki w szkole, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną oraz obowiązkowe praktyki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie wymagający rozliczenia, dotyczy przykładowo: kosztów zakwaterowania, dojazdów, dostępu do internetu, uczestnictwa z zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, wkładu własnego wymaganego zasadami programów UE.

Dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania opłaty za naukę (czesne) w przypadku powtarzania nauki nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia i tylko jeżeli powtarzanie następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku). Na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowania kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze PFRON.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, tzn. po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w Module II.

Środki własne wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

W 2017r. preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

W przypadkach tego wymagających do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia/niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku. Dopuszcza się zwolnienie z obowiązku złożenia zaświadczenia, gdy rodzaj schorzenia/niepełnosprawności ma charakter stały oraz został potwierdzony zaświadczeniem wystawionym w terminie wcześniejszym (lub innym dokumencie).

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w module I i II to wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
 • w module II to przerwa w nauce, w czasie której osoba nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański lub zdrowotny.

Częstotliwość udzielania dofinansowania:

 • w obszarze A, obszarze B i obszarze C - Zadaniu 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • w obszarze C - Zadaniach 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji, dotyczącej przedmiotu uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON.

Realizator może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem ww. okresów karencji, w sytuacji, gdy:

 • na skutek pogorszenia stanu zdrowia wnioskodawca nie może korzystać z posiadanego uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania,
 • na skutek potwierdzonych przez właściwe jednostki nieprzewidzianych, niezawinionych i które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności przez wnioskodawcę zdarzeń losowych, na skutek których wnioskodawca utracił dofinansowany uprzednio przedmiot albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie lub naprawę.

W przypadku, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu w danym roku przekracza 10 000 zł, zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową oraz awalem współmałżonka (o ile dotyczy). Współmałżonek podpisuje obok weksla deklarację wekslową. Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie oraz koszty dochodzenia roszczeń.

W sytuacji gdy posiadane środki uniemożliwią udzielenie dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosków o przyznaniu dofinansowania decyduje:

 • stopień niepełnosprawności beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności, jeśli niniejsze kryterium nie pozwoli na rozstrzygnięcie to brana będzie pod uwagę
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, iż w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

Realizator programu ma prawo do przeprowadzania kontroli wykorzystywania przedmiotu dofinansowania.

Dodatkowy słowniczek:

Refundacja w Module I oznacza koszty poniesione w okresie do 180 dni przed złożeniem wniosku, nie wcześniej niż od dnia 01.01.2017r.

Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją i w okresie objętym refundacją kosztów.

Jeśli mówimy o aktywności zawodowej to należy przez to rozumieć:

 1. Zatrudnienie,
 2. Rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
 3. Rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Przez zatrudnienie należy rozumieć:

 1. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony, ale nie krótszy niż 3 miesiące,
 2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeśli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, ale nie krótszy niż 3 miesiące,
 3. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 4. działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 5. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na czas nie krótszy jak 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie sumują się),
 6. staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynkach pracy, okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat programu umieszczane są również na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

Wzory wniosków

Moduł I - Obszar A - Zadanie nr 1 - osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona

Moduł I - Obszar A - Zadanie nr 1 - osoba pełnoletnia

Moduł I - Obszar A - Zadanie nr 2

Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 i Zadanie 2 - osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona

Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 i Zadanie 2 - osoba pełnoletnia

Moduł I - Obszar C - Zadanie nr 2 - osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona

Moduł I - Obszar C - Zadanie nr 2 - osoba pełnoletnia

Moduł I - Obszar C - Zadanie nr 3

Moduł I - Obszar C - Zadanie nr 4

Moduł I - Obszar D

Moduł II