Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
czwartek, 19 lipca 2018r.

uwaga W związku ze złożonym w dniu 23.02.2017r. Wystąpieniem o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017r. informujemy, iż

wnioski dotyczące Modułu II dotyczące semestru letniego będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92 począwszy od dnia 6 marca 2017r.
Zostaną one udostępnione na stronie internetowej Ośrodka www.mopr.lublin.pl w zakładce poradnik/pomoc osobom niepełnosprawnym dnia 3 marca 2017r.

wnioski dotyczące Modułu I będą przyjmowane począwszy od dnia 3 kwietnia 2017r.
Zostaną one udostępnione na stronie internetowej Ośrodka dnia 27 marca 2017r.

Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl lub stronie Ośrodka www.mopr.lublin.pl z warunkami, jakie należy spełnić w poszczególnych obszarach i ich zadaniach aby uzyskać dofinansowanie w roku bieżącym.

W 2017r., zgodnie z zapisem ust. 29 Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku PREFEROWANE SĄ wnioski dotyczące osób, które są zatrudnione. Realizator programu, zgodnie ze wskazaniem PFRON, w punktowym systemie oceny wniosków ustala punktację w taki sposób aby wskazani adresaci mogli uzyskać liczbę punktów, która zapewni im pierwszeństwo w przyznawaniu dofinansowań.

wiecej » Program "Aktywny samorząd" na 2017 rok