Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Procedura kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka

ETAP I - INFORMACYJNY

ETAP II

 • Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej składają w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie (adres: 20-060 Lublin, ul. Poniatowskiego 4) formularz zgłoszeniowy zawierający prośbę (z uzasadnieniem) o rozpoczęcie procedury kwalifikacji na rodzinę zastępczą.) Wzór formularza zgłoszeniowego o objęcie procesem kwalifikowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • Kandydaci są zapraszani na spotkanie z psychologiem zatrudnionym w Dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej celem przeprowadzenia badań psychologicznych oraz sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 • Pracownik socjalny odwiedza kandydatów w miejscu ich zamieszkania w celu sprawdzenia, czy są w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Pracownik socjalny dołącza do sporządzonego kwestionariusza wywiadu w miejscu zamieszkania kandydatów stosowne oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez nich warunków zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Komisja ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej analizuje zgromadzoną dokumentację kandydatów, sporządza opinię stwierdzającą, czy spełniają oni ustawowe warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W przypadku spełniania przez kandydatów warunków zawartych w ww. ustawie, Dyrektor MOPR w Lublinie wydaje wstępną akceptację jako kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

ETAP III

 • Osoby posiadające wstępną akceptację odbywają szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzone na podstawie Programu PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza w wymiarze 55 godzin szkoleniowych i konsultacji indywidualnych oraz 10 godzin praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej. Szkolenie odbywa się w grupie liczącej około 12-16 osób. Kandydaci otrzymują pisemną informację o terminie rozpoczęcia szkolenia, po zakwalifikowaniu do grupy odpowiedniej liczby kandydatów.
 • Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zobowiązani się do odbycia dodatkowo szkolenia w wymiarze 20 godzin dydaktycznych.
 • W przypadku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego poza w/w szkoleniami odbywają szkolenie, które obejmuje dodatkowo zagadnienia dotyczące adaptacji psychospołecznej do nowej sytuacji, a także sposobu przygotowania dziecka i rodziny zastępczej do krótkiego pobytu dziecka w tej rodzinie. Liczba godzin szkolenia, przeznaczona na dodatkowy zakres programowy wynosi 10 godzin dydaktycznych.

ETAP IV

 • Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia, kandydat może złożyć w siedzibie Działu ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W przypadku gdy rodzinę zamierzają tworzyć małżonkowie, wymagane jest złożenie odrębnych wniosków.
 • Kandydaci są zapraszani na spotkanie z psychologiem i pedagogiem zatrudnionym w w/w Dziale celem przeprowadzenia badań oraz sporządzenia opinii pedagogiczno-psychologicznych.
 • Komisja ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na podstawie zgromadzonych dokumentów, w szczególności opinii pedagogiczno-psychologicznej oraz świadectwa ukończenia szkolenia wnosi o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne.

Dane kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka umieszczone są w rejestrze, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rejestr przekazywany jest do tutejszych Sądów. Kandydaci zobowiązują się do uaktualnienia zmieniających się danych oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego i odbycia badań psychologicznych celem wydania opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej co najmniej co 2 lata.

PRZYJĘCIA DZIECKA

 • Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przygotowuje rodzinę na przyjęcie dziecka przez:
  • udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego aktualnej sytuacji rodzinnej,
  • przekazanie dokumentacji dziecka zgodnie z art. 47 ust. 1-2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej Organizator uaktualnia dane dotyczące kandydata.
 • Organizator umożliwia kandydatom zapoznanie z dzieckiem (oraz jego dotychczasowymi opiekunami jeśli jest taka możliwość).
 • Kandydaci składają wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej wraz z wymaganą dokumentacją w Sądzie.
 • Rodzinę zastępczą ustanawia Sąd.
 • Kandydaci na każdym etapie postępowania sądowego oraz po ustanowieniu ich rodziną zastępczą mogą korzystać ze wsparcia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

uwaga Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą zgłoś się do:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

ul. Poniatowskiego 4, 20-060 Lublin
tel. 81 466 55 98, 81 466 55 99
e-mail: poniatpz@mopr.lublin.eu
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Ulotka - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - "Rodzina zastępcza szansą dla dziecka"

Podstawa prawna: