Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zasady dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020r.

  1. Dofinansowania będą przyznawane za sprzęt zakupiony w roku bieżącym lub w roku poprzedzającym ubieganie się o dofinansowanie.
  2. Do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych o wartości do 1 000 zł, w szczególności do: pieluchomajtek, podkładów, worków, cewników, szkieł okularowych, protez piersi, obuwia ortopedycznego, balkoników, podpórek, kul dofinansowania będą przyznawane w wysokości:
    • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
    • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
  3. Do wyrobów medycznych, których wartość przekracza 1 000 złotych dofinansowania przyznawane będą maksymalnie w kwocie równoważnej wysokości limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
  4. Maksymalne dofinansowanie do aparatu słuchowego (dla którego NFZ wyznaczył limit finansowania 1 000 zł) wynosi 700 zł. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zakupu aparatu i wkładki dofinansowanie zostaje przyznane jedynie do aparatu słuchowego.
  5. Dofinansowania do systemów FM nie będą przyznawane.