Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zasady dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2020r.

 1. Dofinansowanie w I półroczu przysługuje:
  • osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat i osobom niepełnosprawnym w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • osobom z I grupą inwalidzką/ całkowitą niezdolnością do pracy i do samodzielnej egzystencji/ znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie mają na co dzień zapewnionych form rehabilitacji, np. przebywając w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia itp., które w ostatnich trzech latach nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego,
  • osobom z II grupą inwalidzką/ całkowitą niezdolnością do pracy/ umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie mają na co dzień zapewnionych form rehabilitacji, w szczególności w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia oraz w ostatnich trzech latach nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.
 2. Dofinansowanie w II półroczu przysługuje, gdy limit środków na to pozwala, także osobom z III grupą inwalidzką/ częściową niezdolnością do pracy lub lekkim stopniem niepełnosprawności, które nie mają zapewnionych ww. form rehabilitacji, które w ostatnich trzech latach nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.
 3. Mając na celu rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do dofinansowania jego wysokość zostaje obniżona o 20% wyliczonej kwoty określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 4. Dofinansowanie opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym może być przyznane tylko dla osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat. Potrzebę uczestnictwa opiekuna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności potwierdza we wniosku lekarskim lekarz podając uzasadnienie. W przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oprócz wskazanego zaświadczenia lekarskiego warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania ich opiekuna jest wynikająca z orzeczenia o niepełnosprawności: konieczność stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie rehabilitacji.
 5. Zwiększone dofinansowanie może zostać przyznane w szczególnych przypadkach.