Pomoc osobom niepełnosprawnym

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie może być przyznane, jeśli:

 • wnioskodawca ma status osoby niepełnosprawnej,
 • potrzeba sprzętu rehabilitacyjnego musi wynikać z niepełnosprawności wnioskodawcy,
 • zachodzi potrzeba rehabilitacji przy użyciu tego sprzętu w warunkach domowych,
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Procedury:

 • osoba niepełnosprawna mieszkająca w Lublinie składa w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR w Lublinie, ul. Diamentowa 2 wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym zaświadczeniem lekarza specjalisty o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
 • akceptacja wniosku skutkuje zawarciem umowy o przyznaniu tego dofinansowania, po czym następuje zakup tego sprzętu i przekazanie przyznanego dofinansowania osobie niepełnoprawnej (gdy zapłacona została cała należność) lub sprzedawcy (gdy zapłacony został udział własny),
 • nie podlegają dofinansowaniu koszty poniesienie przed zawarciem umowy,
 • w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku urząd przedstawia uzasadnienie tej decyzji.

Dodatkowe informacje tel. 81 466 53 96

Załączniki: