Pomoc osobom niepełnosprawnym

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne (stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności), których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w przypadku osoby samotnej.

Procedura przyznania dofinansowania:

 • celem ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami,
 • potrzeba zakupu danego sprzętu rehabilitacyjnego i konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych muszą być potwierdzone przez lekarza,
 • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy,
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy o przyznanie dofinansowania,
 • dofinansowanie zostaje przekazane po dostarczeniu faktury, zgodnie z zawartą wcześniej umową; wypłacane jest wnioskodawcy w sytuacji, gdy uiścił całą należną kwotę za dany sprzęt rehabilitacyjny lub sprzedawcy sprzętu w przypadku, gdy wnioskodawca wpłacił jedynie udział własny,
 • nie podlegają dofinansowaniu koszty poniesienie przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego:

Dofinansowanie jest przyznawane:

 • do zakupu komputera w wysokości 50% kosztów, nie więcej jednak niż 1 500 zł wraz z programami rehabilitacyjnymi (np. logopedycznymi) w wysokości 80% kosztów, nie więcej jednak niż 1 000 zł. Koszt zakupu programów rehabilitacyjnych nie może być mniejszy niż 500 zł. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu komputera bez programów rehabilitacyjnych;
 • do zakupu programów rehabilitacyjnych (bez dofinansowywania zakupu komputera) w wysokości 80 % kosztów zakupu, nie więcej jednak niż 1 200 zł;
 • do zakupu pozostałego sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 80% wnioskowanej kwoty, ale nie więcej niż 1 000 zł;
 • dofinansowanie nie może przekroczyć wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

 • kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
 • zaświadczenie lekarza o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu danego sprzętu (zaświadczenie jest częścią wniosku),
 • kopia postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest ubezwłasnowolniona,
 • kopia pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza - w przypadku, gdy w imieniu osoby niepełnosprawnej z wnioskiem występuje pełnomocnik.

Gdzie można ubiegać się o daną formę pomocy i w jaki sposób można złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych MOPR Lublin – ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin lub wysłać pocztą. Istnieje również możliwość złożenia elektronicznego wniosku za pośrednictwem darmowego Systemu SOW (sow.pfron.org.pl)

Szczegółowe informacje udzielane są po numerem tel. 81 466 53 97

Załączniki do pobrania: