Pomoc osobom niepełnosprawnym

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Warunki przyznania dofinansowania Wnioskodawcy:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
 • posiadają warunki techniczne lokalowe i kadrowe niezbędne dla realizacji danego zdania,
 • posiadają środki własne na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowanie wynosi do 60% kosztów tego zadania.

Procedury:

 • wnioskodawca składa w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Zemborzycka 88-92 wniosek o dofinansowanie tego zadania dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Lublinie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w terminie do 30 listopada w danym roku do realizacji na rok następny,
 • złożenie wniosku nie oznacza obligatoryjnego przyznania dofinansowania,
 • akceptacja wniosku skutkuje zawarciem umowy o przyznaniu tego dofinansowania, po czym następuje realizacja zadania określonego w tej umowie,
 • nie podlegają dofinansowaniu koszty zadania poniesienie przed zawarciem umowy,
 • w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku urząd przedstawia uzasadnienie tej decyzji.

Dodatkowe informacje tel. 81 466 53 94

Załączniki:

Najważniejsze informacje dotyczące rozstrzygania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:

 1. Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych wówczas, gdy beneficjentami ostatecznymi zadania będą niepełnosprawni mieszkańcy Lublina.
 2. Dofinansowanie obejmuje udział osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Lublinie i ewentualnie udział opiekunów niezbędnych do tego, by dane osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć w realizowanym przedsięwzięciu.
 3. Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów zadania.
 4. W ramach umowy uznawane są wyłącznie udokumentowane koszty niezbędne do realizacji zadania, poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zadania.
 5. Wyboru objętych dofinansowaniem rodzajów kosztów oraz ich średnich kwot w danym roku kalendarzowym dokonuje zespół ds. oceny wniosków w oparciu o środki, jakie są w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w danym roku na realizację zadania.
 6. Przedstawiony do wniosku oraz zaakceptowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie kosztorys wydatków będzie stanowił integralną część umowy o dofinansowanie.
 7. Wnioskodawcy muszą zrealizować zadanie z zastosowaniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), w zakresie określonym w umowie o dofinansowanie.