Pomoc osobom niepełnosprawnym

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Warunki przyznania dofinansowania:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
 • posiadają warunki techniczne lokalowe i kadrowe niezbędne dla realizacji danego zdania,
 • posiadają środki własne na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowanie wynosi do 60% kosztów tego zadania.

Procedury:

 • wnioskodawca składa w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR w Lublinie, ul. Diamentowa 2 wniosek o dofinansowanie tego zadania dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Lublinie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w terminie do 30 listopada w danym roku na rok następny,
 • akceptacja wniosku skutkuje zawarciem umowy o przyznaniu tego dofinansowania, po czym następuje realizacja zadania określonego w tej umowie,
 • nie podlegają dofinansowaniu koszty zadania poniesienie przed zawarciem umowy,
 • w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku urząd przedstawia uzasadnienie tej decyzji.

Dodatkowe informacje tel. 081 466-53-94

Załączniki:

Najważniejsze informacje dotyczące rozstrzygania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 1. Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Lublin.
 2. Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów zadania.
 3. Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie na organizację maksymalnie dwóch różnych typów zadań.
 4. W przypadku, gdy Wnioskodawca złoży wnioski na więcej niż dwie imprezy, ocenie będą podlegać wszystkie wnioski.
 5. Istnieje możliwość dofinansowania trzech imprez w sytuacji zwolnienia środków Funduszu na skutek rezygnacji z dofinansowania przez któregoś z Wnioskodawców.
 6. Wyboru imprezy do dofinansowania dokonuje komisja. Na prośbę Wnioskodawcy komisja może dokonać zmiany wyboru dofinansowanego wniosku.
 7. Dofinansowanie obejmuje udział osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Lublinie i ewentualnie udział opiekunów niezbędnych do tego, by dane osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć w realizowanym przedsięwzięciu.
 8. W ramach umowy uznawane są wyłącznie udokumentowane koszty niezbędne do realizacji zadania, poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zadania.
 9. Wyboru objętych dofinansowaniem rodzajów kosztów oraz ich średnich kwot, w danym roku kalendarzowym dokonuje komisja w oparciu o środki, jakie są w dyspozycji Ośrodka w danym roku na realizację zadania.