Pomoc osobom niepełnosprawnym

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

  • jeden raz w roku jeśli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  • posiadają warunki techniczne lokalowe i kadrowe niezbędne dla realizacji danego zdania,
  • posiadają środki własne na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może przekroczyć dopuszczalnej intensywności pomocy lub otrzymał już pomoc do tych samych kosztów (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (D UE L 379 z 28 grudnia 2006 roku),
  • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenie.

Procedury:

  • wnioskodawca składa w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR w Lublinie, ul. Zemborzycka 88-92 wniosek o dofinansowanie tego sprzętu dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Lublinie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w terminie do 30 listopada w danym roku na rok następny,
  • akceptacja wniosku skutkuje zawarciem umowy o przyznaniu tego dofinansowania, po czym następuje zakup sprzętu określonego w umowie,
  • nie podlegają dofinansowaniu koszty zadania poniesienie przed zawarciem umowy,
  • w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku urząd przedstawia uzasadnienie tej decyzji.

Dodatkowe informacje tel. 81 466 53 94

Załączniki: