Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Projekt "Sami dla siebie"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

"Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 08.01.2018r. nr umowy RPLU.11.01.00-06-0096/17-00 oraz aneksu nr RPLU.11.01.00-06-0096/17-02 z dnia 28.05.2018r.

W okresie od dnia 6 grudnia do 28 grudnia br. cz uczestnikw projektu "Sami dla siebie" bierze udzia w szkoleniu "Opiekun osb starszych i niepenosprawnych".

Podczas szkolenia uczestnicy oprcz zagadnie teoretycznych maj moliwo wykorzystania w praktyce nabytych umiejtnoci. Organizator szkolenia - Polski Czerwony Krzy Lubelski Oddzia Okrgowy zapewnia uczestnikom sale szkoleniowe wyposaone w profesjonalny sprzt umoliwiajcy przeprowadzenie czci praktycznej zaj. Po zakoczeniu szkolenia uczestnicy bd mieli moliwo przystpienia do egzaminu zewntrznego potwierdzajcego nabycie kwalifikacji.

yczymy powodzenia na egzaminach