Projekt "Bank usług środowiskowych"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

WSPARCIE INTEGRACYJNO-KULTURALNE

W dniu 27 sierpnia 2020 r. na Placu Litewskim w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie II edycji warsztatów pn. "Wsparcie intergracyjno-kulturalne" w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie projektu "Bank usług środowiskowych".

Uczestnicy wydarzenia - lubelscy seniorzy i mieszkańcy z niepełnosprawnością – wysłuchali wykładu nt. zdrowego odżywiania oraz uzyskali porady dietetyczne. Spotkaniu towarzyszyły wspólne rozmowy oraz integracja międzypokoleniowa. Z uwagi na stan epidemii warsztaty odbyły się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

Kolejne spotkania odbędą się 3, 10 i 17 września br. i dotyczyć będą: zajęć relaksacyjnych, pierwszej pomocy przedmedycznej i dbania o wizerunek zewnętrzny.

Udział w warsztatach umożliwi ich Uczestnikom zdobycie nowych kompetencji społecznych pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie oraz przyczyni się do nawiązania nowych relacji interpersonalnych.

Projekt "Bank usług środowiskowych" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest wpisany do Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 jako podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w ramach kierunku działań 1.2 Włączenie społeczne mieszkańców obszaru rewitalizacji. Spotkania odbywać się będą przy wykorzystaniu zrewitalizowanej infrastruktury Placu Litewskiego w Lublinie i Lubelskiej Kawiarenki Sezonowej.