"Centrum Rewitalizacji Społecznej"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 8 maja 2019r., nr umowy 124/RPLU.11.02.00-06-0110/18-00, zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Lubelskiej (Liderem projektu), a Województwem Lubelskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie (Partnerem projektu).

Aktualny stan realizacji działań w projekcie

Działania Partnera - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej"

Kontynuowana jest rozpoczęta w 2019 roku rekrutacja do projektu i realizacja zadania "Poradnictwo rodzinne" w formie porad prawnych oraz porad psychologicznych.
Wszystkie zrekrutowane osoby w ramach zadania skorzystały ze wsparcie prawnika oraz psychologa.
W ramach projektu planowana jest realizacja zadania „Wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej - szkolenie PRIDE” dla 10 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe lub ustanowione rodziny zastępcze niezawodowe.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie od dnia 12 marca 2020 r., (tj. od daty zawieszenia zajęć w szkołach i innych placówkach oświatowych), zawiesił rekrutację do zadania Poradnictwo rodzinne oraz jego realizację.

Z tego samego powodu nie są również rekrutowane osoby do działania "Wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej - szkolenie PRIDE" oraz nie są prowadzone działania prowadzące do wyłonienia realizatora zadania.

Zastosowane środki zapobiegawcze znajdują również potwierdzenie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Natomiast prowadzone są: działania informacyjno-promocyjne, utrzymywany jest stały kontakt z potencjalnymi Uczestnikami/czkami oraz działania w kierunku wytypowania osób/rodzin spełniających kryteria.
Niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji, jak tylko będzie to możliwe, Partner rozpocznie kontynuację zaplanowanych w projekcie działań.