DOSTĘPNY LUBLIN

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest realizatorem przedsięwzięcia grantowego "Dostępny Lublin", którego Grantobiorcą jest Gmina Lublin.

Grant finansowany jest z funduszy europejskich w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty", realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Projekt realizowany do 30-06-2023 r.

Wartość projektu ogółem: 100 000,00 zł, kwota dofinansowania: 100 000,00 zł.

W ramach grantu zostaną wprowadzone ulepszenia i zakupione będą urządzenia, poprzez które docelowo poprawi się dostępność dla osób niepełnosprawnych konkretnych lokalizacji w tutejszym Ośrodku. Analizując zapotrzebowanie zaplanowano i wskazano w projekcie rozwiązania i działania, które docelowo doprowadzą do zwiększenia dostępności architektonicznej obiektów i przestrzeni publicznych, dostępności cyfrowej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

W ramach grantu zaplanowano następujące działania:

  • Zadanie 1: Dostępność architektoniczna - realizacja zadania doprowadzi do zwiększenia dostępności architektonicznej i obejmuje: dostawę i montaż poręczy schodowej, zakup i dostawę taśmy na schody, zakup i dostawę taśmy antypoślizgowej,
  • Zadanie 2: Dostępność cyfrowa - realizacja zadania doprowadzi do zwiększenia dostępności cyfrowej i obejmuje: dostosowanie strony internetowej MOPR do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • Zadanie 3: Dostępność komunikacyjno-informacyjna - realizacja zadania doprowadzi do zwiększenia dostępności komunikacyjno-informacyjnej i obejmuje: zakup, transport i montaż 5 szt. tablic tyflograficznych, zakup, transport i montaż 5 szt. pętli indukcyjnych, zakup udźwiękowionych znaczników 10 szt., zakup, transport i montaż 160 szt. piktogramów oraz usługę doradczą w zakresie dostępności.