Projekt "Kompleksowa opieka domowa"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy nr RPLU.11.02.00-06-0023/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

 • całkowita wartość projektu wynosi: 6 691 080,00 zł
 • środki europejskie w kwocie: 5 352 863,99 zł
 • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie: 334 554,01 zł

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integracja społeczna 150 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Mieście Lublin, m.in. osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt realizowany będzie poprzez wsparcie:

 1. domowa opieka wytchnieniowa:
  • dzienna dla 60 osób,
  • nocna dla 30 osób,
 2. domowa opieka wspierająca dla 60 osób,
 3. usługi wspomagające (fryzjerskie, kosmetyczne, transportowe i drobne naprawy domowe) dla 150 osób,
 4. zasiłki i pomoc w naturze dla 150 osób.

Zaplanowane wsparcie dostosowane będzie do indywidualnych, spersonalizowanych potrzeb beneficjentów, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych i rozpowszechnienia alternatywnych form opieki. Wpłynie na usprawnienie możliwości rozwojowych jednostki, wzmocnienie i podniesienie kompetencji osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, poprawi funkcjonowanie w środowisku i zahamuje proces wykluczenia społecznego, a w konsekwencji pozostanie jednostki w środowisku rodzinnym najdłużej jak to możliwe.

Rezultatami, które zostaną osiągnięte poprzez zindywidualizowane i holistyczne podejście do beneficjentów projektu będą: rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników, wzrost zdolności i gotowości do integracji ze środowiskiem lokalnym, co w dłuższej perspektywie zapobiegnie pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, a w konsekwencji zmniejszy liczbę osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lublinie.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu:

Al. Unii Lubelskiej 15
20-108 Lublin
e-mail: projekty@mopr.lublin.eu
tel. 81 466 53 34, 81 466 54 74
lub u pracowników socjalnych.

Dokumenty do pobrania