"ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"

rojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej

Czas realizacji projektu:

03.08.2009r. - 30.07.2010r.

Grupa docelowa

18 osób pochodzenia romskiego, 50 pracowników samorządowych miasta Lublin, 30 nauczycieli lubelskich szkół, do których uczęszczają dzieci romskie i 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mniejszości etnicznych w Lublinie.

Opis projektu:

Ogólnym celem projektu było zwiększenie szans członków społeczności romskiej w Lublinie na konkurencyjnym rynku pracy poprzez aktywizację edukacyjno-zawodową oraz umożliwienie im dostępu do różnorodnych form aktywnej integracji społecznej.

Celami szczegółowymi projektu było:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków społeczności romskiej poprzez organizowanie szkoleń i kursów zawodowych, komputerowych i językowych;
 • promocja i upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i obyczajowości romskiej poprzez organizowanie szkoleń i kursów dla pracowników samorządowych miasta Lublin, organizacji pozarządowych oraz nauczycieli.

W ramach projektu zostały zrealizowane trzy główne obszary działań:

 • Szkolenia i kursy zawodowe dla Romów - zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym w ankietach oraz późniejszych rozmowach indywidualnych. Najważniejsze z nich to: kursy komputerowe, kosmetyczne, nauka języków obcych, obsługa wózków jezdniowych, prawo jazdy różnych kategorii.
 • Dwudniowe warsztaty dla Romów na temat "Poruszania się po rynku pracy" obejmujące m.in.: autoprezentację, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, nowoczesne metody poszukiwania pracy. Odbyła się również wizyta w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w celu zdobycia informacji na temat poruszania się po lokalnym rynku pracy.
 • Szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin (urzędnicy i nauczyciele, którzy z racji wykonywanych obowiązków zawodowych mający styczność z członkami społeczności romskiej) oraz organizacji pozarządowych z zakresu historii, kultury i obyczajowości romskiej.

Ponadto w ramach projektu wydano 250 egzemplarzy publikacji na temat historii, kultury i obyczajowości Romów (ze szczególnym uwzględnieniem Lublina i Lubelszczyzny) oraz 200 broszur dla Romów zawierających informacje o możliwych do uzyskania formach wsparcia środowiskowego. Na koniec realizacji projektu odbyła się konferencja podsumowująca projekt

Rezultaty projektu

 • Twarde:
  • 15 Romów ukończyło kursy i szkolenia oraz podniosło swoje kwalifikacje zawodowe;
  • 14 Romów zdobyło wiedzę na temat efektywnego poruszania się na rynku pracy;
  • 11 Romów wzięło udział w warsztatach poruszania się po rynku pracy;
  • 73 pracowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin oraz 4 pracowników organizacji pozarządowych ukończyło cykl szkoleń z zakresu historii, kultury i obyczajowości romskiej;
  • zostało wydanych 250 egz. publikacji na temat Romów;
  • zostało wydanych 200 egz. broszur informacyjnych dla Romów;
  • 62 osoby wzięło udział w konferencji podsumowującej projekt.
 • Miękkie:
  • zdobycie nowych umiejętności przez członków społeczności romskiej oraz zwiększenie ich motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • wzrost wiary we własne siły i możliwości wśród Romów uczestniczących w projekcie;
  • zwiększenie świadomości na temat sytuacji bytowej i problemów lubelskich Romów w społeczeństwie.

Osoby do kontaktu:

Paweł Babula, Marlena Kawczyńska, tel. (0-81) 466-53-33