Wspólny dom - Polska. Integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc socjalną, psychologiczną edukacyjną i prawną

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców

Główny wnioskodawca

Caritas Polska

Partnerzy

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

Beneficjenci

Beneficjentami projektu są azylanci, uchodźcy i osoby objęte ochroną uzupełniającą. Działania projektowe obejmą cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP ma charakter trwały i stały.

Czas realizacji projektu:

01.01.2009r. - 31.12.2011r.

Opis projektu:

Caritas Polska, wraz z Partnerami Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, od dnia 1 stycznia 2009 roku realizuje projekt "Wspólny dom - Polska. Integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc socjalną, psychologiczną, edukacyjną i prawną".

Projekt zakłada rozwinięcie i poprawę oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową poprzez realizację następujących celów:

  1. Wsparcie procesów integracji społecznej cudzoziemców poprzez stworzenie systemu spójnych i replikowanych działań
  2. Wsparcie edukacji dzieci i doradztwa zawodowego dla dorosłych
  3. Zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla azylantów, uznanych uchodźców oraz cudzoziemców objętych ochrona uzupełniającą

Do celów dostosowanych jest szereg działań. Jednym z nich jest powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Integracji Cudzoziemców. Do głównych jego zadań należeć będzie zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla cudzoziemców w środowisku lokalnym poprzez wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów. Integracja i kooperacja instytucji oraz organizacji pozarządowych współpracujących ze sobą dzięki jasnemu, sprawnemu przepływowi informacji umożliwi udzielanie fachowej pomocy.

Osoby do kontaktu:

Dorota Kozieł tel. 81 466 54 54, Marzena Piłat tel. 81 532 20 12 w. 364