"W aktywności siła"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 31 grudnia 2019 r.
nr umowy RPLU.11.01.00-06-0033/19-00.

  • całkowita wartość projektu wynosi 1 566 570,74 PLN,
  • środki europejskie w kwocie 1 331 585,12 PLN,
  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0,00 PLN,

Termin realizacji projektu: 1 październik 2020r. - 30 listopad 2022r.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupę docelowa stanowią niepełnosprawne osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 r.ż z terenu Miasta Lublin będące klientami MOPR w Lublinie.

Lp. Nazwa zadania Ogółem liczba osób X. 2020 roku liczba osób X. 2021 roku liczba osób 2022roku liczba osób
1. Rekrutacja 120 60 60 0
2. Diagnoza potrzeb uczestników 120 0 60 60
3. Praca socjalna 120 0 60 60
4. Program Integracji Społecznej i zawodowej Osób Niepełnosprawnych 120 0 60 60
5. Szkolenia zawodowe 20 0 10 10
6. Pośrednictwo pracy i staże zawodowe 10 0 5 5
7. Zasiłki i pomoc w naturze 70

W sytuacji koniecznej Beneficjent może zapewnić kandydatowi pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej czy np. tłumacza języka migowego.

Realizacja projektu pozwoli na trwałe i pozytywne zmiany w potencjale społecznym i zawodowym osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Działania realizowane w ramach projektu

Załączniki do pobrania