Projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy Nr DZPR.IK.432.4.7.2020 zawartej w dniu 20 sierpnia 2020 r. pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Lublin.

Termin realizacji wsparcia w ramach grantu: 20 sierpnia 2020r. - 30 września 2020r.

  • całkowita wartość grantu wynosi 2 605 922,50 PLN,
  • środki europejskie w kwocie 2 196 271,48 PLN,
  • środki z budżetu państwa 409 651,02 PLN

Głównym celem udzielenia grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

  • zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS,
  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki,
  • zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS,
  • przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny,
  • przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

Grantodawca – Województwo Lubelskie. Realizator Projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Realizatorem grantu w Mieście Lublin jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, a Grantobiorcami - 6 domów pomocy społecznej z Lublina.