Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Prace społecznie użyteczne

Wprowadzony od dnia 1 listopada 2005r. nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej.

Zasady organizacji prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w:

 1. Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
 2. Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 3. Organizacjach pozarządowych realizujących zadania z pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.
 4. Instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celu maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do:

 • osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie (zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych).
 • osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Realizacja zadania:

W ramach prac społecznie użytecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie realizuje następujące zadania:

 1. Rekrutacja oraz kierowanie osób do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, celem otrzymania skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych.
 2. Naliczanie i wypłata należnych świadczeń z tytułu wykonywania niniejszych prac.
 3. Współpraca z instytucjami i organizacjami, w których realizowane są prace społecznie użyteczne.
 4. Współpraca z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.

Uprawnienia osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych:

 1. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.
 2. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę. Aktualna wartość świadczenia za 1 godzinę prac społecznie użytecznych wykonywanych w okresie od dnia 1 czerwca 2018r. do dnia 31 maja 2019r. wynosi 8,30zł.
 3. Świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, w tym także za okres nieobecności udokumentowanej. Wypłata świadczenia dotyczy jedynie faktycznych godzin wykonywania przydzielonych prac.
 4. Świadczenie pieniężne osobom wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacane jest, w formie autowypłaty w oddziałach Banku PKO SA oraz na wskazany nr rachunku bankowego, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były prace społecznie użyteczne.
 5. Harmonogram wykonywania prac społecznie użytecznych uzgadniany jest indywidualnie z poszczególnymi pracodawcami.
 6. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1265 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2447).

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 • osobiście (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin),
 • za pośrednictwem poczty (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin).

Wypełnione wnioski w sprawie zapotrzebowania na osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na rok 2019 należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, w terminie do dnia 30 listopada 2018r.

Kontakt z osobą koordynującą prace społecznie użyteczne z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie:

Dział ds. pomocy środowiskowej
tel. 81 466 53 32, fax. 466 53 01
e-mail pracemopr@mopr.lublin.eu.

Wzory dokumentów:

Załącznik Nr 1
Wzór wniosku w sprawie zapotrzebowania na osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na 2019r.
Załącznik Nr 2
Wzór listy osób realizujących prace społecznie użyteczne
Załącznik Nr 3
Wzór ewidencji wykonywania prac społecznie użytecznych
Załącznik Nr 4
Wzór oświadczenia osoby skierowanej do PSU o formie przekazywania świadczenia pieniężnego