Procedura kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka

ETAP I - INFORMACYJNY

ETAP II

  • Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej składają w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie (adres: 20-060 Lublin, ul. Poniatowskiego 4) formularz zgłoszeniowy zawierający prośbę (z uzasadnieniem) o rozpoczęcie procedury kwalifikacji na rodzinę zastępczą.
  • Kandydaci są zapraszani na spotkanie z psychologiem zatrudnionym w Dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej celem przeprowadzenia badań psychologicznych oraz sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
  • Pracownik socjalny odwiedza kandydatów w miejscu ich zamieszkania w celu sprawdzenia, czy są w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Pracownik socjalny dołącza do sporządzonego kwestionariusza wywiadu w miejscu zamieszkania kandydatów stosowne oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez nich warunków zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Komisja ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej analizuje zgromadzoną dokumentację kandydatów, sporządza opinię stwierdzającą, czy spełniają oni ustawowe warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W przypadku spełniania przez kandydatów warunków zawartych w ww. ustawie, Dyrektor MOPR w Lublinie wydaje wstępną akceptację jako kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

ETAP III

  • Osoby posiadające wstępną akceptację odbywają szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzone na podstawie Programu PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza w wymiarze 55 godzin szkoleniowych i konsultacji indywidualnych oraz 10 godzin praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej. Szkolenie odbywa się w grupie liczącej około 12-16 osób. Kandydaci otrzymują pisemną informację o terminie rozpoczęcia szkolenia, po zakwalifikowaniu do grupy odpowiedniej liczby kandydatów.
  • Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zobowiązani się do odbycia dodatkowo szkolenia w wymiarze 20 godzin dydaktycznych.
  • W przypadku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego poza w/w szkoleniami odbywają szkolenie, które obejmuje dodatkowo zagadnienia dotyczące adaptacji psychospołecznej do nowej sytuacji, a także sposobu przygotowania dziecka i rodziny zastępczej do krótkiego pobytu dziecka w tej rodzinie. Liczba godzin szkolenia, przeznaczona na dodatkowy zakres programowy wynosi 10 godzin dydaktycznych.

ETAP IV

  • Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia, kandydat może złożyć w siedzibie Działu ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W przypadku gdy rodzinę zamierzają tworzyć małżonkowie, wymagane jest złożenie odrębnych wniosków.
  • Kandydaci są zapraszani na spotkanie z psychologiem i pedagogiem zatrudnionym w w/w Dziale celem przeprowadzenia badań oraz sporządzenia opinii pedagogiczno-psychologicznych.
  • Komisja ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na podstawie zgromadzonych dokumentów, w szczególności opinii pedagogiczno-psychologicznej oraz świadectwa ukończenia szkolenia wnosi o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
  • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne.

Dane kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka umieszczone są w rejestrze, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rejestr przekazywany jest do tutejszych Sądów. Kandydaci zobowiązują się do uaktualnienia zmieniających się danych oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego i odbycia badań psychologicznych celem wydania opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej co najmniej co 2 lata.

PRZYJĘCIA DZIECKA

  • Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przygotowuje rodzinę na przyjęcie dziecka przez:
    • udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego aktualnej sytuacji rodzinnej,
    • przekazanie dokumentacji dziecka zgodnie z art. 47 ust. 1-2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej Organizator uaktualnia dane dotyczące kandydata.
  • Organizator umożliwia kandydatom zapoznanie z dzieckiem (oraz jego dotychczasowymi opiekunami jeśli jest taka możliwość).
  • Kandydaci składają wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej wraz z wymaganą dokumentacją w Sądzie.
  • Rodzinę zastępczą ustanawia Sąd.
  • Kandydaci na każdym etapie postępowania sądowego oraz po ustanowieniu ich rodziną zastępczą mogą korzystać ze wsparcia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

warningJeśli chcesz zostać rodziną zastępczą zgłoś się do:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

ul. Poniatowskiego 4, 20-060 Lublin
tel. 81 466 55 98, 81 466 55 99
e-mail: poniatpz@mopr.lublin.eu
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Dokumenty do pobrania