Komunikat 500+

Uprzejmie informujemy mieszkańców Lublina, że w roku 2020 osoby pobierające świadczenie 500+ nie muszą składać kolejnego wniosku.
Ponownie przypominamy, że świadczenia przyznane w ubiegłym roku tj. 2019 będą wypłacane do 31 maja 2021 r.

warningUWAGA!

Przyjmowanie nowych wniosków o 500+ na kolejny okres rozpocznie się dopiero od 1 lutego 2021 r.

warningWażne!

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

warningWażne!

Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019r. - wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
 • od 1 sierpnia 2019r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.

Jeżeli wniosek o 500+ zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. (dotyczy świadczeń na dzieci, które dotychczas nie były objęte programem) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do 30 września 2019r. również będą mogli składać wnioski od 1 lipca 2019r., celem kontynuacji wypłaty 500+ od października 2019 r. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Prawo do 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021r., co oznacza że w 2020r. nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

warningWażne!

Rodzice, którzy pobierają 500+ na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019r. jeden wniosek na wszystkie dzieci (w tym tzw. pierwsze). W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które dotychczas nie pobierali 500+), a od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci (na które mieli przyznane 500+ do 30 września 2019r.)

warningPatrz tabele poniżej! Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2019r. oraz terminy składania wniosków.

Więcej na temat zmian - odsyłamy do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-odslona-programu-rodzina-500-pytania-i-odpowiedzi

500+ co się zmieni od dnia 1 lipca 2019r.

Najważniejsze zmiany
Czego dotyczy zmiana Co się zmieni od 1 lipca 2019r.
Kryterium dochodowe 500+ bez kryterium dochodowego
Posiadanie alimentów na dziecko Brak wymogu przedstawiania przez samotnego rodzica tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko
Sposób rozstrzygania sprawy Informacja o przyznaniu świadczenia przekazywana na wskazany adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania świadczenia w formie decyzji
Okres świadczeniowy Do maja 2021r. (jednorazowo wydłużony). Następny okres pobierania 500+ od czerwca 2021r. do maja 2022r.
Przyznanie 500+ po urodzeniu dziecka Od daty narodzin dziecka (z wyrównaniem) w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od jego urodzenia
Przyznanie 500+ w przypadku śmierci rodzica (jak również opiekuna faktycznego lub prawnego) W przypadku śmierci jednego z rodziców (opiekunów), któremu wcześniej przyznano świadczenie na dziecko, rodzic (opiekun), który został z dzieckiem, celem zachowania ciągłości świadczenia 500+ będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty śmierci drugiego rodzica.
Dzieci w domach pomocy społecznej (DPS) 500+ przysługuje dyrektorowi DPS, chyba że inne osoby uprawnione uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia.
Osoby uprawnione Matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem, ustalonej zgodnie z orzeczeniem sądu, każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty świadczenia); albo opiekun faktyczny, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu; albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej

500+ - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY TRWAJĄCY DO 31 MAJA 2021r.

WNIOSEK ZŁOŻONY WRAZ Z DOKUMENTAMI 500 + PRZYSŁUGUJE POCZĄWSZY USTALENIE PRAWA I WYPŁATA
OD 1 LIPCA 2019r. DO 31 SIERPNIA 2019r.
 • od 1 lipca - wyłącznie wnioski elektroniczne
 • od 1 sierpnia - wnioski w formie tradycyjnej i elektronicznej
» OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019r.
OD 1 WRZEŚNIA 2019r. DO 30 WRZEŚNIA 2019r. » OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
DO DNIA 30 LISTOPADA 2019r.
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019r. OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019r.
OD 1 LISTOPADA 2019r. DO 30 LISTOPADA 2019r. OD 1 LISTOPADA 2019r. DO DNIA 31 STYCZNIA 2020r.
OD 1 GRUDNIA 2019r. DO 31 GRUDNIA 2019r. OD 1 GRUDNIA 2019r. DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.
OD 1 STYCZNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2020r. OD 1 STYCZNIA 2020r. DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.

warningWażne!

 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio (na dzieci urodzone po dniu 30 czerwca 2019r.):
  - urodzenia się dziecka;
  - objęcia dziecka opieką;
  - przysposobienia dziecka.
  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze (jeżeli śmierć rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.).
 • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku, datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Wymagane dokumenty