Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
sobota, 18 listopada 2017r.

Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców

Czas realizacji projektu: 01.09.2008r. - 31.12.2009r.

Beneficjenci projektu: 12 cudzoziemców (2 rodziny)

Opis projektu:

Celem projektu jest rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie:

 • poprawy dostępu do sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego;
 • wsparcia integracji społecznej cudzoziemców poprzez działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowisku przyjmującym cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym, a cudzoziemcami,
 • wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego.

Realizacja projektu poprawi sytuację cudzoziemców rozbudowując ofertę integracyjną poprzez utworzenie mieszkania chronionego i inną metodę pracy środowiskowej - asystent rodziny. Realizacja projektu pozwoli również przełamać cudzoziemcom bariery w kontaktach międzyludzkich. świadomość samodzielności niewątpliwie przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości. W konsekwencji cudzoziemcy będą w stanie pokonywać problemy życiowe oraz aktywnie uczestniczyć w życiu, co stopniowo doprowadzi do ich integracji, a tym samym niewątpliwie ułatwi funkcjonowanie na terytorium RP. Ponadto projekt zwiększy szanse cudzoziemców na integrację społeczną. Dzięki wypracowanym metodom pracy, będą mogli uniezależnić się od instytucji pomocy społecznej, bez której obecnie nie są w stanie egzystować.

Utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców jest podejściem niezwykle nowatorskim, które zapewnia konkretną pomoc - umożliwia cudzoziemcom uczestnictwo w życiu społecznym poprzez zabezpieczenie podstawowej potrzeby jaką jest potrzeba mieszkania. Podstawowym znaczeniem projektu dla grupy docelowej będzie fakt, iż mieszkanie będzie funkcjonowało po zakończeniu realizacji projektu. Korzystać z niego będą kolejne grupy cudzoziemców.

Rezultaty projektu:

Twarde:

 • utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców,
 • 12 osób otrzyma wsparcie w postaci możliwości przebywania w mieszkaniu chronionym,
 • 12 osób otrzyma wsparcie w postaci pomocy asystenta rodzinnego,
 • 12 cudzoziemców zamieszkujących mieszkanie chronione skorzysta z 8 wyjść kulturalnych,
 • 12 ankiet ewaluacyjnych dotyczących funkcjonowania mieszkania chronionego i działań asystenta,
 • publikacja 3 artykułów w lokalnej prasie,
 • 30 osób weźmie udział w konferencji podsumowującej projekt.

Miękkie

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa cudzoziemców poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym,
 • umożliwienie przygotowania do pełnej samodzielności poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • wzrost radzenia sobie z problemami życia codziennego,
 • umożliwienie rozwijania i utrwalania poczucia odpowiedzialności za własne życie oraz nauka ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań.

Osoby do kontaktu: Monika Budka tel. (81) 532 20 12 w. 369
Marlena Kawczyńska tel. (81) 466 53 33

Wyłączna odpowiedzialność za publikację spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.