Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
sobota, 18 listopada 2017r.

"Dialog międzykulturowy - wymiana doświadczeń"

"Dialog międzykulturowy - wymiana doświadczeń" - projekt fundacji A-venir współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz integracji obywateli państw trzecich oraz z budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz z Caritas Wuppertal. Okres trwania projektu wynosi 7 miesięcy: od 1 września 2010 do 31 marca 2011.

Projekt ma na celu podwyższenie standardu obsługi cudzoziemców w Polsce poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników socjalnych pierwszego kontaktu MOPR Lublin. Osoby te kształciły już swoje umiejętności w ramach projektu "Praca socjalna z imigrantami - pilotażowy projekt szkoleniowy dla pracowników MOPR Lublin", zrealizowanego przez fundację w roku 2009. Zostały wówczas przeprowadzone szkolenia, podczas których beneficjenci projektu mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia komunikacji międzykulturowej, aspekty prawne i administracyjne niezbędne w pracy z cudzoziemcami.

Obecny projekt nawiązuje bezpośrednio do poprzedniego i oferuje uczestnictwo beneficjentów w wizytach studyjnych, które odbywać się będą w Wuppertalu/Niemcy. Wytypowanych 12 osób będzie miało okazję zapoznać się z pracą socjalną prowadzoną w Niemczech na rzecz cudzoziemców. Aktywna obserwacja pracy w instytucjach niemieckich i wymiana doświadczeń z ich pracownikami umożliwią uczestnikom wizyt zapoznanie się z nowymi metodami pracy stosowanymi w ramach obowiązującego od lat w Niemczech "Interkulturelle oeffnung" (otwarcia międzykulturowego). Zdobyta w trakcie wizyt wiedza oraz wymiana doświadczeń będzie wykorzystana w pracy z cudzoziemcami w Polsce.

Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie spotkania podsumowującego, na którym spotkają się przedstawiciele partnerów oraz uczestnicy projektu w celu przedyskutowania efektów projektu.