Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
sobota, 18 listopada 2017r.

Praca socjalna z imigrantami - pilotażowy projekt szkoleniowy dla pracowników MOPR Lublin

Projekt Fundacji A-venir realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie
i Caritasverband Wuppertal e.V. Internationales Begegnugszentrum.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw
Trzecich i realizowany pod nadzorem Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników socjalnych, zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i jego filiach w Lublinie, w zakresie pracy z klientami pochodzącymi z państw trzecich. Długofalowym celem jest podniesienie standardu obsługi obywateli państw trzecich w Polsce.

Zakres merytoryczny projektu:

  • poprawa kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych w zakresie komunikacji międzykulturowej
  • poprawa znajomości procedur prawnych i administracyjnych, które mogą dotyczyć cudzoziemców
  • poprawa stanu wiedzy na temat systemu edukacji i dostępu cudzoziemców do szkolnictwa polskiego
  • poprawa stanu wiedzy na temat ochrony zdrowia i dostępu cudzoziemców do polskiego lecznictwa
  • uwrażliwienie pracowników socjalnych na specjalne potrzeby obywateli państw trzecich oraz konsekwencje i zagrożenia wynikające z braku kompetencji międzykulturowych

W ramach projektu Fundacja przeprowadzi autorski program szkoleniowy o charakterze warsztatowym.
W okresie wrzesień-listopad 2009 odbędzie się pięć dwudniowych sesji szkoleniowych, w których weźmie udział 50 beneficjentów projektu - pracowników socjalnych. Zakres szkolenia obejmie tematy dotyczące najważniejszych aspektów integracji cudzoziemców, z jakimi zwracają się oni o pomoc do pracowników socjalnych: prawo, administracja, edukacja, rynek pracy, opieka medyczna. Komunikacja międzykulturowa, będąca jednym z tematów szkolenia, jest niezwykle istotnym elementem pracy z cudzoziemcami. Dlatego zagadnienia związane z różnorodnością kulturową będą integralną częścią wszystkich zajęć. W ramach projektu opracowane będą także broszury informacyjne będące integralną częścią szkolenia. Projekt zakończy się konferencją podsumowującą z udziałem ekspertów zagranicznych.

Partnerami w projekcie są: MOPR Lublin, który odpowiadać będzie m.in. za konsultacje potrzeb szkoleniowych i rekrutację pracowników socjalnych oraz Internationales Begegnugszentrum Caritas in Wuppertal, którego eksperci podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w integracji imigrantów.

Dokładne terminy i miejsce szkoleń dostępne są na stronie Fundacji www.avenir.ngo.org.pl

plakat informacyjny