Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
sobota, 18 listopada 2017r.

"ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji
i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej

Czas realizacji projektu: 03.08.2009r. - 30.07.2010r.

Grupa docelowa: 18 osób pochodzenia romskiego, 50 pracowników samorządowych miasta Lublin, 30 nauczycieli lubelskich szkół, do których uczęszczają dzieci romskie i 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mniejszości etnicznych w Lublinie.

Opis projektu:
Ogólnym celem projektu było zwiększenie szans członków społeczności romskiej w Lublinie na konkurencyjnym rynku pracy poprzez aktywizację edukacyjno-zawodową oraz umożliwienie im dostępu do różnorodnych form aktywnej integracji społecznej.
Celami szczegółowymi projektu było:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków społeczności romskiej poprzez organizowanie szkoleń i kursów zawodowych, komputerowych i językowych;
 • promocja i upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i obyczajowości romskiej poprzez organizowanie szkoleń i kursów dla pracowników samorządowych miasta Lublin, organizacji pozarządowych oraz nauczycieli.

W ramach projektu zostały zrealizowane trzy główne obszary działań:

 • Szkolenia i kursy zawodowe dla Romów - zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym w ankietach oraz późniejszych rozmowach indywidualnych. Najważniejsze z nich to: kursy komputerowe, kosmetyczne, nauka języków obcych, obsługa wózków jezdniowych, prawo jazdy różnych kategorii.
 • Dwudniowe warsztaty dla Romów na temat "Poruszania się po rynku pracy" obejmujące m.in.: autoprezentację, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, nowoczesne metody poszukiwania pracy. Odbyła się również wizyta w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w celu zdobycia informacji na temat poruszania się po lokalnym rynku pracy.
 • Szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin (urzędnicy i nauczyciele, którzy z racji wykonywanych obowiązków zawodowych mający styczność z członkami społeczności romskiej) oraz organizacji pozarządowych z zakresu historii, kultury i obyczajowości romskiej.

Ponadto w ramach projektu wydano 250 egzemplarzy publikacji na temat historii, kultury i obyczajowości Romów (ze szczególnym uwzględnieniem Lublina i Lubelszczyzny) oraz 200 broszur dla Romów zawierających informacje o możliwych do uzyskania formach wsparcia środowiskowego. Na koniec realizacji projektu odbyła się

konferencja podsumowująca projekt

program konferencji

Rezultaty projektu

Twarde:

 • 15 Romów ukończyło kursy i szkolenia oraz podniosło swoje kwalifikacje zawodowe;
 • 14 Romów zdobyło wiedzę na temat efektywnego poruszania się na rynku pracy;
 • 11 Romów wzięło udział w warsztatach poruszania się po rynku pracy;
 • 73 pracowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin oraz 4 pracowników organizacji pozarządowych ukończyło cykl szkoleń z zakresu historii, kultury i obyczajowości romskiej;
 • zostało wydanych 250 egz. publikacji na temat Romów;
 • zostało wydanych 200 egz. broszur informacyjnych dla Romów;
 • 62 osoby wzięło udział w konferencji podsumowującej projekt.

Miękkie:

 • zdobycie nowych umiejętności przez członków społeczności romskiej oraz zwiększenie ich motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wzrost wiary we własne siły i możliwości wśród Romów uczestniczących w projekcie;
 • zwiększenie świadomości na temat sytuacji bytowej i problemów lubelskich Romów w społeczeństwie.

Osoby do kontaktu: Paweł Babula, Marlena Kawczyńska, tel. (0-81) 466-53-33

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego