Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
sobota, 18 listopada 2017r.

Wspólny dom - Polska. Integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc socjalną, psychologiczną edukacyjną i prawną

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców

Główny wnioskodawca
Caritas Polska

Partnerzy
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

Beneficjenci
Beneficjentami projektu są azylanci, uchodźcy i osoby objęte ochroną uzupełniającą. Działania projektowe obejmą cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP ma charakter trwały i stały.

Czas realizacji projektu: 01.01.2009r. - 31.12.2011r.

Opis projektu:
Caritas Polska, wraz z Partnerami Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, od dnia 1 stycznia 2009 roku realizuje projekt "Wspólny dom - Polska. Integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc socjalną, psychologiczną, edukacyjną i prawną".

Projekt zakłada rozwinięcie i poprawę oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową poprzez realizację następujących celów:

  1. Wsparcie procesów integracji społecznej cudzoziemców poprzez stworzenie systemu spójnych i replikowanych działań
  2. Wsparcie edukacji dzieci i doradztwa zawodowego dla dorosłych
  3. Zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla azylantów, uznanych uchodźców oraz cudzoziemców objętych ochrona uzupełniającą

Do celów dostosowanych jest szereg działań. Jednym z nich jest powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Integracji Cudzoziemców. Do głównych jego zadań należeć będzie zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla cudzoziemców w środowisku lokalnym poprzez wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów. Integracja i kooperacja instytucji oraz organizacji pozarządowych współpracujących ze sobą dzięki jasnemu, sprawnemu przepływowi informacji umożliwi udzielanie fachowej pomocy.

Osoby do kontaktu: Dorota Kozieł tel. 81 466 54 54
Marzena Piłat tel. 81 532 20 12 w. 364