Informacja w sprawie wsparcia DPS im. Matki Teresy z Kalkuty
Uprzejmie informujemy, że osoby, które są zainteresowane wsparciem, ewakuowanych w wyniku pożaru, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, mogą przynosić do DPSu przy ul. Głowackiego 6 w Lublinie nowe rzeczy
Pomoc psychologa dla osób wspierających akcję ratowniczą Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie
Uprzejmie informujemy, iż osoby wspierające akcję ratowniczą oraz świadkowie pożaru Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, który miał miejsce w dniu 31 sierpnia 2019 r., mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologa za pośrednictwem telefonu zaufania pod numerem 81 534 60 60 oraz w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie przy ul. Probostwo 6a.
Informacja
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie uprzejmie informuje, iż w dniu 27 września 2019r., w godzinach 9.00-14.00, w siedzibie Zespołu przy ul. Głębokiej 11, przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie będą pełnić nieodpłatny dyżur dla osób doznających przemocy w rodzinie, w zakresie prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego
Zmiany w Programie Aktywny Samorząd
Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w lipcu bieżącego roku dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II Programu "Aktywny Samorząd"
Komunikat
Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodziny zastępcze
Informacja dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Informacja dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2019 r. (podwyższenie kryterium dochodowego)
Komunikat
Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych podjęła uchwałę w sprawie przywrócenia wsparcia finansowego na zakup wózków elektrycznych. Wsparcie będzie udzielane w ramach Obszaru C Modułu I Programu Aktywny Samorząd.
Punkt konsultacyjno-doradczy
Od dnia 24.07.2019r. w ramach realizowanego projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 rozpoczęła się realizacja zadania 4 "Punkt konsultacyjno-doradczy" w którym uczestnikom/czkom projektu udzielone jest wsparcie specjalistów psychologa i/lub pedagoga i/lub prawnika
Wsparcie integracyjno-kulturalne
W dniu 18 lipca 2019 r. na Placu Litewskim w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie pn. "Wsparcie intergracyjno-kulturalne" w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie projektu "Bank usług środowiskowych".
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.
Informacja dot. składania wniosków w wersji tradycyjnej (papierowo)
Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia dobry start i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać również w wersji tradycyjnej (papierowo)
Komunikat 500+
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
Komunikat 300+
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019r. ponownie można składać wnioski w ramach rządowego programu Dobry start i skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł.
Informacja dot. składania wniosków
Informacja dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start na okres 2019/2020
"Pudełko życia" - wszystkie informacje w jednym miejscu
Przypominamy o stałej akcji prowadzonej na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami, samotnie zamieszkujących, realizowanej we współpracy z Pogotowiem Ratunkowym - „Pudełko życia”. Jego celem jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa w zakresie zdrowia i życia. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o osobie w jednym miejscu – specjalnie do tego celu przygotowanym pudełku.
Konkurs "Miejsce Przyjazne Seniorom"
Przed nami ósma edycja Konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom", którego organizatorem jest Prezydent Miasta Lublin przy współpracy z Radą Seniorów. Łącznie w mieście przyznano 353 certyfikaty miejsce przyjaznych. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji i organizacji, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty, usługi zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstarszych mieszkańców naszego Miasta.
Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne
Uprzejmie informujemy, że Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zaprasza na bezpłatne i nie wymagające skierowania badania profilaktyczne tj. mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat oraz cytologię dla kobiet w wieku 25-59 lat
Zaproszenie na bezpłatną mammografię
Uprzejmie informujemy, że LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019r. na parkingu za Zamkiem przy al. Unii Lubelskiej w godz. od 10:00 do 17:00.
Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika"
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. rozpoczęła działalność nowa jednostka organizacyjna Gminy Lublin pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika".
Siedziba placówki mieści się w Lublinie przy ul. Zbożowej 22 A
Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie RYSA realizuje zadanie określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 rok pod nazwą "Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie"
Komunikat w sprawie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego
Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymają dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
Klub w Sercu Miasta - miejsce dla każdego
Od 1 stycznia 2019 roku Gmina Lublin realizuje projekt partnerski z Klasztorem Ojców Dominikanów i Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw pt. "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie" finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne)
"Czas na własną firmę"
Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w projekcie "Czas na własną firmę", realizowanym przez Euro Inwest Centrum w Lublinie. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, z obszaru województwa lubelskiego.
Zamek Lubelski
W dniu 27 czerwca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Filia Nr 5 zorganizował działanie środowiskowe pn. "Zamek Lubelski"
Uwaga na wysokie temperatury
W związku z falą upałów Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie zwracają się z uprzejmą prośbą o otoczenie szczególną opieką osób zależnych i niesamodzielnych.
W przypadku powzięcia informacji o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzinach z dziećmi, których zdrowie może być zagrożone oddziaływaniem wysokich temperatur, prosimy o powiadomienie odpowiednich służb, w tym społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, co umożliwi podjęcie niezwłocznych działań a także objęcie adekwatnym wsparciem. Pamiętajmy o napojach, nakryciu głowy, odpowiednim ubiorze.
Wrażliwość społeczna oraz współdziałanie wszystkich służb będzie gwarantem skuteczności podejmowanych działań.
III edycja projektu "Mobilność: Fabryka szans na przyszłość"
Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w III edycji projektu realizowanego przez Fundację OIC Poland "Mobilność: Fabryka szans na przyszłość". Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 18-35 lat, z terenu województwa lubelskiego, które nie uczą się i nie pracują
Informacja dla osób opuszczających jednostki penitencjarne oraz ich najbliższych
Informacja o możliwości skorzystania ze środków dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości pt.: "Pomoc postpenitencjarna dla byłych więźniów i ich najbliższych w województwie lubelskim", współfinansowanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
Światowy Dzień Uchodźcy
Światowy Dzień Uchodźcy (World Refugee Day) to coroczne święto obchodzone w dniu 20 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 55/76.
Głównym celem święta jest upamiętnienie odwagi i siły uchodźców na całym świecie. Dzień ten ma również uświadamiać nam wszystkim z jakimi problemami borykają się ludzie, którzy wskutek katastrof naturalnych, wojen i prześladowań są zmuszeni opuścić swoje domy, swoją ojczyznę i odnaleźć się w obcym kraju.
Światowy Dzień Praw Osób Starszych
15 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Osób Starszych, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych (ang. International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) i Światowej Organizacji Zdrowia.
Festyn Rodzinny na Wrotkowie
Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny na Wrotkowie, który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019r., na terenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 30, ul. Nałkowskich 110, w godzinach od 13.00 do 19.00.
Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie wprowadza nową formę terapii
Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie wprowadza nową formę terapii – felinoterapię. Felinoterapia to jedna z metod animaloterapii, w której rolę zwierzęcego pomocnika terapeuty pełni kot. Felinoterapię stosuje się w usprawnianiu osób starszych, niedołężnych i z niepełnosprawnością.
100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża
Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą polską organizacją humanitarną, obchodzącą aktualnie setne urodziny. Przez cały okres swej działalności organizacja wspierała polskie społeczeństwo niosąc bezinteresowną pomoc. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest bowiem zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności
Relacja z festynu z okazji "Dnia Dziecka
W dniu 1 czerwca 2019r., przy ul. Antoniny Grygowej 4B, odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Filię Nr 2 - Centrum Aktywności Środowiskowej
VII Lubelskie Dni Promujące Zdrowie
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 3 do 14 czerwca 2019r. trwają VII Lubelskie Dni Promujące Zdrowie. Akcja ta organizowana jest przez Urząd Miasta Lublin przy współpracy z Uniwerystetem Medycznym w Lublinie. Serdecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanych wydarzeniach oraz bezpłatnych badaniach i konsultacjach w zakresie profilaktyki zdrowotnej
Kolejny nabór wniosków w programie "Zajęcia klubowe w WTZ"
Uprzejmie informujemy, że w terminie od dnia 27 maja 2019r. do dnia 14 czerwca 2019r. odbędzie się druga tura naboru wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji
Europejski Dzień Sąsiada
Filia Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Fundacja "Dwa Ognie", Klub Aktywnego Seniora LSM, Dom Kultury LSM , Administracja i Rada Osiedla Piastowskie LSM, Filia Nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Parafia pw. św. Józefa, Przedszkole nr 47 oraz SKOK Chmielewskiego zapraszają wszystkich Sąsiadów (bliższych i dalszych) do udziału w obchodach Dnia Sąsiada
Oferta studiów stacjonarnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Instytut Socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w roku akademickim 2019/2020, zaprasza na BEZPŁATNE kierunki studiów
Linia Pomocy Pokrzywdzonym
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Iwo - Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstwa, prowadząc całodobową Linię Pomocy Pokrzywdzonym.
Porady prawne i interwencje obywatelskie dla seniorów
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wolności prowadzi biuro bezpłatnych porad prawnych i interwencji w sprawach ważnych dla lubelskich seniorów. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną.
Wsparcie na rzecz osób bezdomnych
W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącym prośby o udzielenie pomocy osobom bezdomnym, zwracam się z prośbą o otoczenie szczególną opieką osób niesamodzielnych, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności związanych ze znalezieniem schronienia czy zabezpieczeniem elementarnych potrzeb życiowych.
Kompleksowa Aktywizacja Zawodowa Osób z Niepełnosprawnością
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Aktywnej Rehabilitacji pragnie zaprosić osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym do udziału w kolejnej edycji projektu "Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia".
Nieodpłatna pomoc prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie miasta Lublin utworzonych zostało 14 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nabór wniosków na szkolenia
Nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie