"W aktywności siła"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 31 grudnia 2019 r.
nr umowy RPLU.11.01.00-06-0033/19-00.

Rekrutacja do udziału w projekcie w 2022r.

Rozpoczęła się rekrutacja kolejnych 60 osób do udziału w projekcie w 2022 r. Działania prowadzone są zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Uczestnikiem/czką projektu mogą zostać osoby spełniające założone w projekcie kryteria, tj. niepełnosprawne osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 r.ż. z terenu Miasta Lublin będące klientami MOPR w Lublinie.

W 2022 r. wsparciem w ramach projektu zostanie objętych: 50 osób biernych zawodowo oraz 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP.