Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 10 grudnia 2018r.

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

13.11.2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

W związku z powyższym w dniach od 15 listopada 2017r. do 30 listopada 2017r. trwa nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina na okres od 1 stycznia 2018r.

Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym można pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia lub od pracownika socjalnego ds. pomocy cudzoziemcom z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej 15, pok. 27 w Lublinie.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2012r., poz. 305) decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione, a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu wspierania osoby/rodziny.

pobierz wzór wniosku