POMOC OSOBOM BEZDOMNYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM
POMOC DLA SENIORÓW
tel. 81 466 53 30
kom. 882 431 094
tel. 22 505 11 11 - Korpus Wsparcia Seniorów
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNICTWO OBYWATELSKIE - MEDIACJE
Święto pracowników socjalnych
Komunikat
21 listopada to święto pracowników socjalnych oraz wszystkich pracowników instytucji pomocy społecznej, zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym. To jest również dzień przypominający, że wśród nas są słabsi członkowie społeczeństwa potrzebujący empatii, zrozumienia i pomocy.
Zmiana sposobu obsługi interesantów w MOPR
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo od dnia 16 listopada 2020 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie zostaje ograniczona wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa w związku ze skierowanymi pisemnymi wezwaniami/zawiadomieniami, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie.
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych – uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", polegające na wydłużeniu terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do dnia 16 listopada 2020 r. (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.), oraz wydłużeniu okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że w terminie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ w 2021 roku.
Komunikat o czasowym zawieszeniu działalności placówek dziennego pobytu
Informacja
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego w terminie od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 13 listopada ulega dalszemu zawieszeniu działalność placówek pobytu dziennego takich jak:
  • placówki wsparcia dziennego,
  • ośrodki wsparcia dla seniorów oraz kluby seniora,
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • warsztaty terapii zajęciowej.
O dalszych decyzjach dotyczących działalności wymienionych wyżej placówek będziemy informowali w kolejnych komunikatach.
Wydawanie zaświadczeń na potrzeby programu "Czyste Powietrze"
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mieszkańcy składający wnioski o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" winni posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Apel
Informacja
Apel do lubelskich organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, domów zakonnych oraz szkół kształcących w zawodach z obszaru pomocy społecznej
Darmowe "Maseczki dla seniora" od Fundacji Jana Zamoyskiego
Informacja
Uprzejmie informujemy, ze Fundacja Jana Zamoyskiego w Lublinie organizuje akcję "Maseczka dla seniora".
W ramach tej inicjatywy maseczki będa rozdawane za darmo wszystkim osobom starszym, w Centrum Handlowym E. Leclerc przy ul. Zana , w poniedziałek, 26.10.2020 r. w godzinach 10-16, a następnie, codziennie, do piątku 30.10. 2020 r. od godz. 10 do 13.
Wsparcie psychologiczne dla osób chorych na Covid-19"
Informacja
Centrum Wolontariatu w Lublinie.
Wsparcie psychologiczne dla osób chorych na Covid-19 i ich rodzin oraz dla osób przebywających w kwarantannie, a także wszystkich odczuwających potrzebę rozmowy.
Europejski Dzień Seniora
Informacja
W dniu 20 października bieżącego roku - przypada Europejski Dzień Seniora.
Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych w różnych sferach życia społecznego oraz na liczne działania służące zapewnieniu osobom w podeszłym wieku godnego życia.
Zawieszenie zajęć w placówkach pobytu dziennego
Informacja
Od dzisiaj (poniedziałek, 19 października) ponownie zostaje zawieszona działalność wszystkich lubelskich placówek pobytu dziennego. Nieczynne będą dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty terapii zajęciowej oraz ośrodki wsparcia dziennego. Miasto Lublin, zostało włączone do tzw. strefy czerwonej, dlatego też zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego placówki będą nieczynne od 19 do 30 października.
Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń do Lubelskiej Karty Miejskiej
Informacja
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lublina, że wniosek o wydanie zaświadczenia do Lubelskiej Karty Miejskiej (potwierdzający korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie) można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Informacja
Uprzejmie przypominamy, że bezpośrednia obsługa interesantów w komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie odbywa się w wyznaczonych do tego celu punktach obsługi. Dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jeden punkt obsługi.

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM, STARSZYM
I NIEPEŁNOSPRAWNYM
POMOC DLA SENIORÓW
tel. 81 466 53 30
kom. 882 431 094
tel. 22 505 11 11 - Korpus Wsparcia Seniorów
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNICTWO OBYWATELSKIE
MEDIACJE
Program 'Aktywny samorząd' Program Rodzina 500+ Program rządowy 'Dobry Start' Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie Procedura kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji Rodziny wspierającej Milczący przewodnik - pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących Miejsce Przyjazne Seniorom