Menu

flagagodlo


Program "Posiłek w szkole i w domu" 2024

Uprzejmie informuję, iż w dniu 20 marca 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miasto Lublin o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Wysokość dotacji celowej w 2024 r. na dofinansowanie zadania ustalono na kwotę 2 868 000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w ramach modułów 1 i 2.

- Dofinansowanie 2 868 000,00 zł
- Całkowita wartość 3 585 000,00 zł.

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat