Menu

 flagagodlo

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU PRACY

Program wsparcia powiatu w organizacji
i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

 

środki Funduszu Pracy: 158 540,00 zł
środki własne powiatu: 133 199,80 zł
całkowita wartość: 291 739,80 zł

 

Informujemy, że Miasto Lublin na prawach powiatu otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”, wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (Monitor Polski z dnia 22 listopada 2023 r. poz. 1276).

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Wsparcie udzielane ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poprzez:

  • dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r. w wysokości 1900 złotych na każdy miesiąc,
  • ­dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r. w wysokości 2360 złotych na każdy miesiąc.

Dnia 21.12.2023 r. zawarta została umowa w sprawie dofinansowania zadania własnego powiatu realizowanego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat