Klub w Sercu Miasta – miejsce dla każdego

Od 1 stycznia 2019 roku Gmina Lublin realizuje projekt partnerski z Klasztorem Ojców Dominikanów i Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw pt. "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie" finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne).

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych, z których może skorzystać 160 osób powyżej 15 roku życia wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających w dzielnicy Stare Miasto i w dzielnicach przyległych.

W ramach projektu, od 1 lutego 2019 roku, funkcjonuje poradnia i klub dla młodzieży oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla osób dorosłych. Planowane są także zajęcia: aktywizujące (muzykoterapia/choreoterapia) i terapeutyczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, aktywizacja zawodowa i życiowa, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, aktywizacja społeczna oraz spotkania grup samopomocowych.

Projekt będzie realizowany do roku 2021.

Więcej informacji można uzyskać mailowo: klubwsercumiasta@gmail.com i telefonicznie: 792 842 504.