Miasto Lublin przystąpiło do realizacji Programu
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019
współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program "Opieka wytchnieniowa" skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Członkowie rodzin lub opiekunowie otrzymają wsparcie w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program zakłada świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach:

 • pobytu dziennego, w placówce lub w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • pobytu całodobowego,
 • specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą korzystać opiekunowie dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne. Zgodnie z programem podstawą kwalifikacji będzie ocena lekarza specjalisty o specjalności zbieżnej z przyczyną niepełnosprawności, wg zmodyfikowanej skali Barthel - w pierwszej kolejności opieka wytchnieniowa trafi do osoby, która uzyska od 0 do 40 punktów w tej skali.

Program będzie realizowany w trzech modułach w następujących placówkach:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w formie usług opiekuńczych
  • realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2D, który wyłoni podmioty świadczące tę usługę
 2. ośrodku wsparcia, jako usługi zorganizowanej w godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
  • realizatorem będzie Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28 w placówce Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" ul. Zbożowa 22a

MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, jako usługi zorganizowanej w formie pobytu maksymalnie 14 dni w systemie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, pobyt dla dzieci i osób dorosłych

 • realizatorem będzie Zespół Ośrodków Wsparcia ul. Lwowska 28 Lublin w placówce Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" ul. Zbożowa 22a Lublin

MODUŁ III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki

 • realizatorem będzie Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, który wyłoni podmioty świadczące tę usługę.

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w placówce w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego placówka zapewni wyżywienie odpowiednie do potrzeb.

Osoby objęte Programem nie będą ponosić odpłatności za przyznane usługi.

W roku 2019 ustalone są limity:

 • 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego,
 • 240 godzin opieki wytchnieniowej łącznie w każdej z form, o których mowa w module I i III

Program w Lublinie będzie realizowany w ww. placówkach od miesiąca września 2019 roku, natomiast usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą świadczone od października 2019 roku.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, poprzez wydanie decyzji administracyjnej, w której członkowie rodzin lub opiekunowie zostaną poinformowani o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej.

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
 2. Karta oceny stanu pacjenta wg. zmodyfikowanej skali Barthel zał.nr.6 do Programu
 3. Oświadczenie pełnoletniej osoby niepełnosprawnej o wyrażeniu zgody na świadczenie usług opieki wytchnieniowej będą przyjmowane u realizatorów Programu od 20 września do 15 października 2019 roku. W przypadku wolnych miejsc także po tym terminie w celu uzupełnienia naboru.

Informacje oraz wzory wniosków będą udostępnione na stronach internetowych realizatorów, w których siedzibach wnioski będą także przyjmowane, tj.:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2D, 20-147 Lublin
 2. Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin
  • tel. 81 466 55 60, www.zow.lublin.eu
  • opieka dzienna w trybie 5 dniowym, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 i usługa całodobowa od poniedziałku do piątku
 3. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin", ul. Zbożowa 22a, 20–827 Lublin
  • tel. 81 466 55 69, www.zow.lublin.eu
  • opieka dzienna w trybie 5 dniowym, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30 i usługa całodobowa od poniedziałku do piątku
 4. Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta, ul. Diamentowa 2, 20–445 Lublin

Pliki do pobrania: