Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych – uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych

Od 10 kwietnia bieżącego roku osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia finansowe z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd PFRON uruchomił bowiem Moduł III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomoc w ramach Modułu III skierowana jest do tych osób niepełnosprawnych, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej tj. :

  • uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestników środowiskowych domów samopomocy,
  • uczestników dziennych domów pomocy społecznej,
  • podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podst art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystających ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Pomoc finansowa przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, maksymalnie przez trzy miesiące.

Z pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), które w okresie od 9 marca do 4 września 2020 r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówkach, które nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.
Program nie określa kryterium dochodowego, a świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.

Jak otrzymać świadczenie?

Należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory osoba niepełnosprawna korzystała. Mieszkańcy Lublina wnioski mogą składać od 10 kwietnia 2020 r. do 4 września 2020 roku elektronicznie przez platformę System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl), pocztą tradycyjną do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, lub do pojemnika na korespondencję wystawionego w siedzibie Działu przy ul. Diamentowej 2 (z uwagi na wyłącznie bezpośredniej obsługi interesantów). Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 466 53 92 oraz 81 466 53 96.

Jednocześnie informujemy, że dane i oświadczenia zawarte we wniosku mogą podlegać weryfikacji, a konsekwencją nieprawdziwych oświadczeń może być zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

warningWażne

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną rekomendujemy składanie wniosków przez platformę SOW. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu i bez barier - każdego dnia i o każdej porze. Tym bardziej, iż możliwość złożenia wniosku mają osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Wystarczy założyć konto w systemie SOW. Ewentualne pytania można kierować do konsultantów infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Informujemy, że jedyną formą przekazania przyznanych środków finansowych jest przelew na wskazane we wniosku konto Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę. Wypłata w formie przekazu pocztowego lub autowypłaty w kasie nie będzie realizowana.