Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.

W związku z powyższym w dniach od 8 do 19 sierpnia 2022r. trwa nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych na okres od
1 października 2022r.

Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym można pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia lub od pracownika socjalnego ds. pomocy cudzoziemcom z siedzibą przy al. Unii Lubelskiej 15 w Lublinie, pok. 27, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, pod numerem telefonu
532 759 564.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.) decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkania chronione, a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

Uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu wspierania osoby/rodziny.