Komunikat o czasowym zawieszeniu działalności placówek dziennego pobytu
Informacja
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego w terminie od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 13 listopada ulega dalszemu zawieszeniu działalność placówek pobytu dziennego takich jak:
  • placówki wsparcia dziennego,
  • ośrodki wsparcia dla seniorów oraz kluby seniora,
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • warsztaty terapii zajęciowej.
O dalszych decyzjach dotyczących działalności wymienionych wyżej placówek będziemy informowali w kolejnych komunikatach.
Wydawanie zaświadczeń na potrzeby programu "Czyste Powietrze"
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mieszkańcy składający wnioski o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" winni posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Apel
Informacja
Apel do lubelskich organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, domów zakonnych oraz szkół kształcących w zawodach z obszaru pomocy społecznej
Darmowe "Maseczki dla seniora" od Fundacji Jana Zamoyskiego
Informacja
Uprzejmie informujemy, ze Fundacja Jana Zamoyskiego w Lublinie organizuje akcję "Maseczka dla seniora".
W ramach tej inicjatywy maseczki będa rozdawane za darmo wszystkim osobom starszym, w Centrum Handlowym E. Leclerc przy ul. Zana , w poniedziałek, 26.10.2020 r. w godzinach 10-16, a następnie, codziennie, do piątku 30.10. 2020 r. od godz. 10 do 13.
Wsparcie psychologiczne dla osób chorych na Covid-19"
Informacja
Centrum Wolontariatu w Lublinie.
Wsparcie psychologiczne dla osób chorych na Covid-19 i ich rodzin oraz dla osób przebywających w kwarantannie, a także wszystkich odczuwających potrzebę rozmowy.
Europejski Dzień Seniora
Informacja
W dniu 20 października bieżącego roku - przypada Europejski Dzień Seniora.
Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych w różnych sferach życia społecznego oraz na liczne działania służące zapewnieniu osobom w podeszłym wieku godnego życia.
Zawieszenie zajęć w placówkach pobytu dziennego
Informacja
Od dzisiaj (poniedziałek, 19 października) ponownie zostaje zawieszona działalność wszystkich lubelskich placówek pobytu dziennego. Nieczynne będą dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty terapii zajęciowej oraz ośrodki wsparcia dziennego. Miasto Lublin, zostało włączone do tzw. strefy czerwonej, dlatego też zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego placówki będą nieczynne od 19 do 30 października.
Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń do Lubelskiej Karty Miejskiej
Informacja
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lublina, że wniosek o wydanie zaświadczenia do Lubelskiej Karty Miejskiej (potwierdzający korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie) można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Informacja
Uprzejmie przypominamy, że bezpośrednia obsługa interesantów w komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie odbywa się w wyznaczonych do tego celu punktach obsługi. Dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jeden punkt obsługi.
Dobre praktyki Domów Pomocy Społecznej w czasie pandemii
Dobre praktyki Domów Pomocy Społecznej w czasie pandemii
Dwa lubelskie domy pomocy społecznej zostały wskazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako placówki wdrażające dobre praktyki w czasie pandemii.
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
W dniu 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Straszych. Święto to zostało ustanowione w drodze rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 14 grudnia 1990 r.
Bezpłatne szkolenie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Informacja
Bezpłatne szkolenie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Komunikat
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", polegające na wydłużeniu do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby z niepełnosprawnościami wniosków o wsparcie finansowe (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.)
Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków
Informacja
Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodziny zastępcze
Wsparcie integracyjno-kulturalne
W dniu 27 sierpnia 2020 r. na Placu Litewskim w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie II edycji warsztatów pn. "Wsparcie intergracyjno-kulturalne" w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie projektu "Bank usług środowiskowych".
Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne, 300+ oraz fundusz alimentacyjny
Informacja
Uprzejmie przypominamy, że w bieżącym roku nie funkcjonują dodatkowe punkty przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne, 300+ oraz fundusz alimentacyjny, zlokalizowane w Filiach MOPR w Lublinie oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.
Wnioski o świadczenia socjalne przyjmowane są wyłącznie w siedzibie Wydziału świadczeń socjalnych MOPR w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 88-92.
Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYC
Informacja
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich organizuje długoterminowy wolontariat w ramach Programu TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYC. Wolontariusze regularnie odwiedzając podopiecznych troszczą się o ich kondycję psychiczną; towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery. Uczestnicy Programu mają także możliwość wspólnego spędzania czasu.
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Wnioski o świadczenie dobry start (300+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia wnioski o świadczenie dobry start (300+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 będzie można składać również w formie tradycyjnej (papierowej)
Komunikat o zamkniętych placówkach Banku Peako S.A.
Komunikat o zamkniętych placówkach Banku Peako S.A.
Uprzejmie informujemy osoby korzystające z autowypłat świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, że w dniach od 4 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. III Oddział w Lublinie Punkt Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Nadbystrzyckiej 40a będzie zamknięty.