Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

RODO
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie z siedzibą przy ul Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin. Na bieżąco będziemy Państwa informować o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Tożsamość administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Dane kontaktowe administratora adres: ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon: 081 466 53 00
email: centrum@mopr.lublin.eu
Inspoektor ochrony danych osobowych W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez:
 1. mail: inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu
 2. pisemnie na adres ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m. in.: przyznawania i wypłacania świadczeń socjalnych, organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań mających na celu przyznanie świadczeń, o które Państwo się ubiegają.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie stanowi:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO ( tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ) oraz art. 9 ust 2 lit.b RODO (tj. tj. niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państw członkowskich, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą);
 3. art. 6 ust. 1 lit. d RODO (tj. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej);
 4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);
 5. art. 9 ust. 2 lit. c RODO (tj. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody);
 6. art. 9 ust. 2 lit. g RODO (tj. niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, których dane dotyczą).
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w ramach zapewnienia m.in. obsługi technicznej, informatycznej MOPR.
Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać powierzone im dane jedynie na polecenie MOPR, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
Przekazywanie danych Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię).
Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy), a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
Przysługuje prawa W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych danych osobowych art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu art. 21 RODO.
Prawo wniesienia skarki do urzędu ochrony danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Podanie danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
Zautomatyzowanie i profilowanie danych Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.