Ochrona danych osobowych

Karolina Przybylska
Inspektor ochrony danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
adres ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon 81 466 53 18
e-mail
Mariusz Mazurek
Z-ca inspektora ochrony danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
adres ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon 81 466 53 19
e-mail

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

RODO
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie z siedzibą przy ul Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin. Na bieżąco będziemy Państwa informować o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA adres: ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon: 081 466 53 00
email: centrum@mopr.lublin.eu
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez:
  1. mail: inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu
  2. pisemnie na adres ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m. in.: przyznawania i wypłacania świadczeń socjalnych, organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań mających na celu przyznanie świadczeń, o które Państwo się ubiegają. (podstawa prawna: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w ramach zapewnienia m.in. obsługi technicznej, informatycznej MOPR.
Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać powierzone im dane jedynie na polecenie MOPR, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
PRZEKAZYWANIE DANYCH Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy), a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii art.15 RODO;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art.17 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
PODANIE DANYCH Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe, ponieważ podstawą przetwarzania danych jest przepis powszechnie obowiązującego prawa. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji wniosku.
ZAUTOMATYZOWANIE I PROFILOWANIE DANYCH Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)