Ochrona danych osobowych

Prawa osób, których dane przetwarza Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą może żądać od Administratora uzyskania dostępu do tych danych oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowanie danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do poprawiania danych które jej dotyczą, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne osoba może żądać od administratora ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych ("Prawo bycia zapomnianym")

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia danych w następujących sytuacjach z wyłączeniem sytuacji, które sprawiają, że osoby, których dane dotyczą nie mogą skorzystać z prawa do usunięcia tych danych osobowych:

 • brak podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie),
 • zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone,
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 • wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Proces usuwania powinien być przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych w następujących okolicznościach:

 • kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe - ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione,
 • w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych,
 • kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą,
 • w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia swoich danych pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). Jeśli prośba taka zostanie wystosowana, Administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie, która będzie możliwa do odczytania. Osoba, której dane dotyczą może później bez przeszkód przekazać te informacje innemu administratorowi.

Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo nie zgodzić się na to, aby jej dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu”– np. profilowania, które powodują skutek prawny dla osoby. Administrator w takim przypadku nie ma prawa do przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to przeprowadzenie profilowania jest wymagane w celu prawidłowego zawarcia bądź wykonania umowy – wówczas osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Ograniczenie praw osób, których dane są przetwarzane

Prawa osób, których dane dotyczą mogą być ograniczone w szczególnych przypadkach:

 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego,
 • zapobieganie przestępczości,
 • konieczność zapewnienia niezależności sądów.

Akty prawne