Dodatek dla gospodarstw domowych

Nowe przepisy, które weszły w życie 20 września wprowadziły nowe formy dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości:

  • 3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym,
  • 2000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł zasilany olejem grzewczym,
  • 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany wyłącznie skroplonym gazem LPG.

Ustawa nie przewiduje dodatków w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest gaz ziemny czy pompa ciepła. Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie jest objęty gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Tak jak ma to miejsce w przypadku dodatku węglowego, nowe dodatki dla gospodarstw domowych przysługują na jeden adres (jeden dodatek na jeden adres niezależnie od liczby gospodarstw domowych) i będą przyznawane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany będzie w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w formie papierowej będą od poniedziałku (26 września) przyjmowane łącznie w 10 lokalizacjach na terenie Lublina:

  • w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a i ul. Wolskiej 11, w poniedziałki i wtorki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15.
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie: w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz filiach przy ulicach: ul. Lubartowskiej 6-8, ul. Hutniczej, al. Kompozytorów Polskich 8, ul. Nałkowskich 114, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w ustawie.

Istnieje również możliwość złożenia wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (adres na ePUAP:/MOPR-Lublin/SkrytkaESP). Wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego. W celu usprawnienia weryfikacji składanych wniosków oraz wypłaty dodatków prosimy o dołączenie do wniosku kopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wraz z potwierdzeniem złożenia lub zaświadczenia z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin potwierdzającego złożenie deklaracji, w której wskazano główne źródło ogrzewania i rodzaj stosowanych paliw grzewczych.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dodatek przysługuje obywatelom polskim zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP oraz grupom cudzoziemców określonym w ustawie.