Dodatek węglowy dla mieszkańców Lublina

Miasto Lublin rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. To nowa forma wsparcia finansowego dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania węglem kamiennym, brykietem lub pelletem.

W przypadku Miasta Lublin głównym realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, który weryfikuje dane zawarte we wnioskach, przyznaje, a następnie wypłaca świadczenie. Natomiast wnioski o dodatek można składać w formie papierowej wyłącznie w Biurach Obsługi Mieszkańców, czynnych w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7.45 do 16.45; w środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.45 do 15.15 w następujących lokalizacjach:

  • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Wieniawska 14;
  • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Filaretów 44;
  • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Szaserów 13-15;
  • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Franciszka Kleeberga 12a;
  • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Wolska 11.

W celu usprawnienia weryfikacji składanych wniosków oraz wypłaty dodatku węglowego prosimy o dołączenie do wniosku kopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wraz z potwierdzeniem złożenia lub zaświadczenia z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin potwierdzającego złożenie deklaracji, w której wskazano węgiel i paliwa węglopodobne jako rodzaj stosowanych paliw grzewczych.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można również przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP
(adres na ePUAP: /MOPR-Lublin/SkrytkaESP) lub pocztą elektroniczną na adres: centrum@mopr.lublin.eu. Wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej, niż jednego członka gospodarstwa domowego, dodatek przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Dodatek węglowy w kwocie 3000 zł przysługuje gospodarstwu domowemu (jednoosobowemu, lub wieloosobowemu), gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, czyli CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, przy czym paliwa stałe to węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wypłata dodatku będzie realizowana w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

warningWażne !

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które nabyło węgiel po gwarantowanej cenie 996,60 zł za tonę, zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przyznawania dodatku węglowego dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, tel. 81 466 53 00, ul. Koryznowej 2d.

Dokumenty do pobrania